Provincie Fryslân stelt subsidie in voor opruimen drugsafval

28-07-2020 JOURE – Volgens de provincie is het wenselijk een subsidieregeling vast te stellen voor het herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval. Daarbij is het de bedoeling dat de bodem die verontreinigd is kan worden gesaneerd.

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, Staatsbosbeheer en privé eigenaren of pachters waarbij drugsafval is gedumpt. De vereiste is wel dat de werkzaamheden door de Provincie Fryslân worden uitgevoerd.

De maximale vergoeding voor het opruimen bedraagt €50.000,-.