Provincie Friesland start met de ‘Friese Aanpak Stikstof’

04-03-2020 JOURE – De provincie Friesland start met de ‘Friese Aanpak Stikstof’ en presenteert het bijbehorende plan van aanpak. In dit plan wordt verder ingegaan op onder andere de gebiedsanalyses in Friesland, de opkoopregeling en de factsheets. Het plan omvat bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak. In de dialoogsessies met de verschillende sectoren wordt deze aanpak besproken en waar nodig nog aangepast.

Op korte termijn gaat het in het Friese Aanpak Stikstof om het opstellen van gebiedsanalyses rond de 11 Natura 2000-gebieden in de provincie en factsheets voor een cijfermatige onderbouwing. Er wordt ingezet op het op gang brengen van de vergunningverlening, doen van onderzoek naar de effecten van verkeer en scheepvaart, bouw en industrie, het uitwerken van een opkoopregeling en het instellen van een loket.

Op middellange termijn zal de aanpak gericht zijn op het starten van bronmaatregelen in de landbouw en het uitvoeren van extra natuurherstelmaatregelen. De uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak is afhankelijk van hoeveel budget er beschikbaar komt om bijvoorbeeld uitvoering te geven aan de opkoopregeling. Daarnaast zal uit de gebiedsanalyses blijken welke mogelijkheden er voor de gebiedsgerichte aanpak worden gezien.

Gedeputeerde Staten van Friesland willen pas starten met de uitwerking van de acties middellange termijn en gebiedsgerichte aanpak als er meer duidelijkheid is over de implementatie van de rijksregelingen en het beschikbaar komen van budget.

Welke gevolgen dit zal hebben voor de gemeente De Fryske Marren of voor andere gemeenten is nog niet bekend.