Provinciale Staten van Friesland geven beperkt ruimte voor onteigening voor natuurontwikkeling

07-06-2020 JOURE – Het onteigenen van landbouwgrond voor de ontwikkeling van natuur wordt in de provincie Friesland mogelijk voor percelen die volgens Europese richtlijnen een natuurbestemming moeten krijgen. Dat hebben Provinciale Staten van Friesland woensdag 27 mei besloten.

Het besluit betekent dat het middel voor onteigening niet voor het gehele Natuurnetwerk Nederland ingezet kan worden, maar alleen voor die delen die vallen onder Natura- 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarvan moet in Friesland nog circa 900 hectare worden verworven. Onteigeningsplannen moeten ook vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd om daarover te stemmen.

Gedeputeerde Staten komen in 2021 met een inschatting voor hoeveel hectare onteigening aan de orde zou kunnen komen. Verder worden plannen uitgewerkt om de grondmarkt flexibeler te maken via een grondbank, vrijwillige kavelruil en afwaardering van gronden met financiële compensatie voor extensiever beheer. In de gebiedsprocessen voor natuurontwikkeling is onteigening niet aan de orde.