Provinciaal geurbeleid voor bedrijven

13-11-2019 JOURE – Er zijn geurregels voor bedrijven opgesteld. Hiermee kan de provincie de toegestane geurhinder door bedrijven in de gaten houden. Dit moet overlast terugdringen en toekomstige problemen voorkomen.

Volgens het Rijksbeleid bepalen gemeenten en provincies wat een acceptabel geurniveau is. Met deze regels ontstaat er meer duidelijkheid richting bedrijven en omwonenden wat is toegestaan. De FUMO stelde de regels op in opdracht van de provincie. 

Met dit beleid is er nu een duidelijke werkwijze waarop de provincie kan toetsen. Het toetsingskader stelt niet één norm maar een richtwaarde. Elke situatie is uniek en geurhinder in een woonwijk vraagt om een andere benadering dan een bedrijfsterrein. Bovendien stoot elk bedrijf een andere geur uit en is de geurnorm voor bijvoorbeeld een bakkerij anders dan voor een fabriek die met chemische stoffen werkt. De toegestane norm moet per bedrijf in de vergunning komen te staan.

Handhaving
Voor sommige bedrijven is de provincie het bevoegd gezag. Hiervoor gelden de provinciale regels. Voor andere bedrijven zijn gemeenten bevoegd gezag. Zij bepalen hun eigen normen. Om toch een breed gedragen geurbeleid te krijgen zijn alle gemeenten in het voortraject betrokken. Zodat er Fryslân-breed zoveel mogelijk gelijke normen worden gebruikt.

De provincie handhaaft via de FUMO of de bedrijven voldoen aan de afgesproken geuruitstoot. De regels gelden niet voor veehouderijen. Deze vallen onder de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer.