Positieve resultaten voor de grutto in Friesland in 2019

09-11-2019 JOURE – Het jaar 2019 geldt als een goed weidevogeljaar voor Friesland. Vooral het broedsucces van de grutto was goed, zo blijkt uit het jaarbericht 2019 ‘Weidevogels in Fryslân’ dat dinsdag 5 november is gepresenteerd. Het jaarbericht is tot stand gekomen in een samenwerking tussen agrarische collectieven, Sovon Vogelonderzoek Nederland, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Bond Friese Vogelwachten BFVW.

De organisaties hebben samen hebben 145.650 hectare meegenomen voor hun tellingen. Van de grutto werden 7.089 nesten dan wel broedparen geteld. Bij de kievit ging het om 15.227 broedparen, bij de scholekster om 8.624 en bij de tureluur om 5.150.

In het jaarbericht geven de organisaties ook de trends weer in het aantal broedparen van weidevogels vanaf 1996. Daar bij is er voor de 4 belangrijkste soorten allemaal een jaarlijks afname te zien. Voor de scholekster is deze het hoogst met een gemiddelde afname van 4,5%. Daarna volgt de grutto met 4,0%. De kievit nam in ruim 20 jaar gemiddeld 2,2% per jaar in aantallen af en de tureluur met 1,7%.

Om het broedsucces te kunnen meten, worden er alarmtellingen uitgevoerd. In de periode dat de vogels jongen hebben wordt geteld hoeveel ouders er alarmeren. Hiervoor maken de vrijwilligers in 3 periodes een ronde door de weilanden. De aantallen alarmerende ouders worden vergeleken met het aantal nesten en broedparen en zo wordt het het broedsucces berekend. Dit jaar lijken de grutto’s in grote delen van Friesland voldoende broedsucces te hebben gehad. Dat is voor het eerst in een flink aantal jaren.