Poppenkastvoorstelling ‘Tomke en it wûnderaai!’


08-05-2017 JOURE / Woensdag 17 mei komt Erics poppenkast ‘Tomke en it wûnderaai!’ spelen in de bibliotheek in Joure. Deze voorstelling start om 15.30 uur en is geschikt voor peuters en kleuters. 

It is maitiid yn it túntsje fan Kornelia, Tomke en Romke. Dan komt der in frjemde figuer yn it túntsje. In professor. Hy hat in útfining dien. Gjinien mei der fan witte. Mar as hy him gau ferstopje moat lit hy de útfining yn it túntsje lizze.
Romke ûntdekt wat nuvers yn de tún. In aai dat prate kin en ek noch muzyk makket. Fan wa is dat aai? En hoe krijt de professor syn útfining werom?

Kaartjes voor deze voorstelling kosten € 2,- voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen € 4,-. 
Aanmelden kan via http://www.bibliothekenmarenfean.nl/tomke-joure