Plattelandsontwikkeling programma komt met 4,5 miljoen subsidie


29-11-2017 JOURE – De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP.

Er komen openstellingen op het gebied van:
– Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
– Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
– Samenwerking voor innovatie;
– Verbetering van waterkwaliteit.

SNN
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het POP3 voor de drie Noordelijke provincies uit. SNN voert niet de Jonge Landbouwers Regeling (JOLA) uit. Die doet de provincie zelf. RVO behandelt de subsidieaanvraag. Op de website van het SNN vindt u alle informatie over alle regelingen (behalve JOLA), zodat u kunt nagaan of uw project in aanmerking komt voor subsidie. Aanvullende informatie over de maatregelen vindt u op de website van SNN. U wordt doorverwezen naar de desbetreffende pagina's bij Overzicht Maatregelen.

Regeling Jonge Landbouwers (JOLA)
Tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017 konden jonge boeren (tot 41 jaar) subsidie aanvragen. De subsidie is voornamelijk bedoeld voor de aanschaf van modernere installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan:
– verbetering van het milieu;
– klimaatbestendigheid;
– dierenwelzijn;
– volks- en diergezondheid;
l- andschap/ruimtelijke kwaliteit;
– biodiversiteit.

Overzicht maatregelen
Maatregel 1: Trainingen en workshops
Gesloten: Vanaf 12 december 2016: De maatregel ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ voor de provincie Fryslân, richt zich op de overdracht van kennis aan grote groepen (het peloton) van ondernemers in de agrarischeosector.

Maatregel 4: Kavelruil
Gesloten: De maatregel investeringen in infrastructuur betreft een combinatie van mogelijkheden ter verbetering van de verkaveling, de toegankelijkheid en de landbouwinfrastructuur enerzijds en verbetering van de ligging van landbouwbedrijven uit het oogpunt van milieu-, water- en natuurdoelen anderzijds. Lees verder.

Maatregel 5: Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap
Open: Dit openstellingsbesluit richt zich op de zogenaamde niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor Natuur en Landschap. Hiermee wordt gewerkt aan beleid zoals vastgelegd in de Nota Natuer en Lanlik gebiet, de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Provinciale Natuurbeheerplan – 2017 provincie Fryslân.

Maatregel 6: Niet-productieve investeringen water
Gesloten: De maatregel Niet-Productieve investeringen water staat open van 14 november 2016 tot en met 14 februari 2017. Deze openstelling richt zich specifiek op maatregelen die bijdragen aan de realisatie van Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen. Deze doelen worden beschreven in de KRW-Nota’s van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en ook in het Vierde Waterhuishoudingsplan (WHP4) van de provincie Fryslân.

Maatregel 7: Samenwerken voor innovatie
Open: Vanaf 1 november 2016: Met deze openstelling wordt invulling gegeven aan de innovatie-ontwikkeling van de landbouw in Noord-Nederland.

Maatregel 8: Samenwerken voor innovatie in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP)
Open: Vanaf 1 november 2016: Maatregel 8 is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw.

Uitvoering projecten LEADER Fryslân
Open: In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma voor de provincie Fryslân opengesteld om invulling te geven aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit.

Regeling subsidies
Klik hier voor de regeling subsidies Plattelands Ontwikkeling programma 2014 – 2020.

Contact met de provincie
Heeft u vragen over de JOLA regeling? Dan kunt u contact opnemen de provincie Fryslân, Allard Steenstra via a.steenstra@fryslan.frl of telefoonnummer 058 292 5306