Platform gestart met traject ‘verantwoorde ontwikkeling melkgeitenhouderij’

23-07-2019 JOURE – Het Platform Melkgeitenhouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Geitenzuivelorganisatie wil de ontwikkeling van de melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak. Daarom heeft de sector een gezamenlijk traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties op gebieden als dierwelzijn, milieu en volksgezondheid opgezet. In dit traject neemt de sector haar verantwoordelijkheid om na te denken over een verantwoorde ontwikkeling van de sector.

Op 30 april is de eerste bijeenkomst met de denktank bestaande uit 20 melkgeitenhouders uit heel Nederland georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er binnen de groep, maar ook daarbuiten, veel draagvlak is om te komen tot een nieuw toetsingskader. De bouwstops in 8 provincies maken duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is. Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. 

Advies van denktank
Op 23 mei heeft een vervolgoverleg met de denktank plaatsgevonden. Tijdens deze sessie is een verdiepingsslag gemaakt en is vooral gekeken naar de technische mogelijkheden van regulering. Na afloop van de 2e sessie is er vanuit de denktank een advies geformuleerd aan het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij. Kern van het advies is dat: 

  • De denktank vraagt om de mogelijkheden van een door de sector zelf op te zetten wijze van regulering te onderzoeken. 
  • De denktank heeft hierbij aangeven een voorkeur te hebben voor het zelf in de hand houden van regulering, door middel van bindende afspraken in de keten. Betreffende systematiek moet er ook voor zorgen dat er geen financiële waarde gekoppeld wordt aan regulering zodat kapitaal in de sector blijft. 
  • Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk wanneer voldaan kan worden aan duurzaamheidseisen. 
  • Er moet nagedacht worden over het instellen van een maximale grootte per locatie en de onderbouwing daarvan. 
  • Bij groei moet er voldoende aandacht zijn voor kringlopen en gebruik van grond.

Stakeholders
De uitkomsten van de 2 sessies met de denktank zijn op 6 juni op hoofdlijnen besproken met een delegatie stakeholders vanuit onder andere de landelijke- en provinciale overheid, banken en toeleveranciers. Zij gaven aan dat de sector meer moet denken in kansen. Wat regulering betreft zou de focus meer op de randvoorwaarden voor groei moeten zitten dan op de omvang en groei van de sector. De sector moet meebewegen met maatschappelijke eisen. De voorwaarde voor ontwikkeling moet gezocht worden in verduurzaming van de sector in de volle breedte. Nationale- en bedrijfsomvang is dan veel minder een issue. Ook werd aangeven dat de sector in economisch belang klein is en ook volledig kan verdwijnen. Het is aan de sector zelf om haar bestaansrecht te bewijzen. 

Vervolg
De voorlopige uitkomsten zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking. Hiermee zal op korte termijn een start worden gemaakt. Tijdens de ledenbijeenkomsten aankomend najaar hoop het Platform Melkgeitenhouderij een uitgewerkt concept te kunnen bespreken.