Plannen en maatregelen in de kadernota

09-06-2019 JOURE – De komende weken vergadert de raad over de kadernota 2019. Hierin staan de voorstellen en plannen waarin het college de komende tijd wil investeren. Denk aan onderwijshuisvesting, digitalisering, duurzaamheid en herinrichting van dorpskernen. Het overzicht van de plannen vindt u op onze website. Onderdeel van de kadernota is ook een aantal bezuinigingsvoorstellen, die grotendeels over de bedrijfsvoering van de gemeente gaan. Het uiteindelijke besluit ligt bij de raad.

Minder geld voor nieuw beleid
Om de begroting in balans te houden, stelt het college voor om de komende twee jaar minder geld uit te geven aan nieuw beleid (€ 1,5 miljoen in plaats van € 2,6 miljoen). Wethouder Jos Boerland: “Door nu een pas op de plaats te maken, houden we onze dienstverlening aan inwoners op orde en krijgen we in de toekomst weer ruimte om te bouwen”.

Maatregelen ‘begroting in balans’
Onderdeel van de kadernota 2019 zijn de maatregelen ‘begroting in balans’. Omdat er op een aantal beleidsterreinen een tekort ontstaat, moeten we op andere beleidsvelden minder uitgeven. Dat betekent keuzes maken en het geld anders verdelen, maar soms ook dingen anders doen, later doen of niet meer doen. Het college heeft in samenspraak met de raad een aantal maatregelen onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar de bedrijfsvoering van de gemeente zelf en naar het verlagen van al gereserveerde bedragen in de begroting. De meeste maatregelen hebben dan ook geen gevolgen voor inwoners, ondernemers en instellingen. Ook stelt het college voor om een aantal leges kostendekkend te maken door verhoging van het tarief.

Het overzicht van de maatregelen ‘begroting in balans’ vindt u in bijlage 1 en 2 van de kadernota 2019.

Petear, Debat en Beslút
Het Petear over de kadernota is op woensdag 19 juni, de besluitvorming vindt plaats op woensdag 3 juli. In het Petear gaat het vooral om het inwinnen van informatie door de raad, om tot goede besluitvorming te kunnen komen. Aanmelden voor het Petear kan in dit geval tot donderdag 13 juni, 12.00 uur. Informatie over het Petear treft u op de website van de gemeenteraad.