Overzicht lokale herdenkingen 4 mei

25-04-2019 JOURE – Op zaterdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht van de herdenkingen in de gemeente.

Krans en toespraak
Bij alle herdenkingen is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen en op een aantal plaatsen ook een herdenkingstoespraak te houden. U bent van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten. We herdenken in Nederland alle inwoners en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Balk – om 19.45 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Wethouder Frans Veltman is hierbij aanwezig.

Bakhuizen – om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Ivo de Wolff is bij deze herdenking aanwezig.

Elahuizen – 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis. Raadslid Roel Roelevink is hierbij aanwezig.

Joure – 19.15 uur verzamelen op de parkeerplaats achter de Hobbe van Baerdtkerk in Joure (achter de tamboers die klaarstaan). Vervolgens stille tocht richting park Herema State. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema ‘Het meisje met de hoofddoek’ worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen.Wethouder Jos Boerland en raadslid Gerda de Vries-Suierveld zijn bij deze herdenking aanwezig. Muzikale omlijsting: de Jouster Fanfare en Iris van der Laar – viool. Algehele organisatie: Stichting Nationale Herdenking Joure / Nieuwe Stijl. NB: Op zaterdagavond 4 mei / aansluitend om 20.45 uur is er een gratis herdenkingsconcert in de St. Mattheüskerk te Joure. Collecte bij de uitgang voor de gemaakte kosten. Zie voor meer informatie: www.vvvfriesemerengaasterland.nl/activiteitenkaart.

Lemmer – 19.10 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht), stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na het in acht nemen van twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de Nederlandse Hervormde kerk in Lemmer. Burgemeester Fred Veenstra en raadsleden Rinze Visser en Wietze de Haan zijn bij deze herdenking aanwezig. De burgemeester legt bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk en een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen kinderen van de basisschool bij de toren een krans. De raadsleden leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument voor Jozeph en Sarah Blok in Lemmer, het monument ‘Het kind is er nog’ in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.

Nijemirdum – de oorlogsslachtoffers worden ook op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.45 uur verzamelen we op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna het blazen van de Taptoe. Hierop volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, waarna de kransen gelegd worden en er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. Daarna wordt nog een gedicht voorgedragen. Raadslid Ineke Swart-Jorna is bij de herdenking aanwezig.

Oudemirdum – 19.30 uur verzamelen voor de stille tocht bij MFC It Klif. De herdenking is om 20.00 uur bij het monument in het bos Elfbergen. Raadslid Sytze Holtrop is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule – in de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur vlakbij de kerk en het monument van Jetze Veldstra, de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging.

Rottum – 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. Om 19.50 uur stille tocht naar het graf van de heer Renkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Raadslid Jan van Zanden is hierbij aanwezig.

Scharsterbrug – 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Theo Nota is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule –  19.15 uur samenkomst op de parkeerplaats van De Grie (achter de sporthal) in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten. Raadslid Jochum Meester is bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga – 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur Crescendo enkele muziekstukken speelt, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Raadslid Matthijs Sikkes-van den Berg is bij deze herdenking aanwezig.

Sondel – om 19.45 uur verzamelen op het kerkplein. Om 20.00 uur vindt er bij het graf van verzetsstrijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats. Na de herdenking is er in het dorpshuis gelegenheid om na te praten en wordt er een kopje koffie/thee aangeboden aan alle aanwezigen. Raadslid Jur van Vegten is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne – om 19.30 uur afvaart bij ‘t Schippershuis Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool Bloei en groep 7 en 8 dragen een zelf geschreven gedicht voor. Wethouder Luciënne Boelsma en gedeputeerde Johannes Kramer zijn bij deze herdenking aanwezig.

Wijckel – 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Janke de Vries is hierbij aanwezig.

Vlaggen
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. U kunt op zaterdagavond 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.00 uur) de Nederlandse of Friese vlag halfstok hangen. We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen.

Thema 2019 ‘In vrijheid kiezen’
Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en vieren. Van 2016 tot en met 2020 is dit thema ‘Geef vrijheid door’. Het Nationaal Comité werkt het thema verder uit in vijf jaarthema’s. In 2019 is dit jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking.

Herdenkingen met scholieren in april
In verschillende plaatsen in onze gemeente zijn lokale herdenkingen met scholieren; dit is vaak op de datum van de plaatselijke bevrijdingsdag. Doordat de drie basisscholen van Balk het monument aan het raadhuis in Balk (plaquette met namen) en basisschool De Stapstien het monument in Nijemirdum (Sânfearterhoeke) hebben geadopteerd, dragen ook zij hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland. Dit geldt ook voor basisschool De Fluessen in Oudega, die dit jaar ter nagedachtenis het graf van Jelle en Jeltsje de Vries in Oudega hebben geadopteerd.

Deze herdenkingen met scholieren hebben inmiddels plaats gevonden op 4, 10 en 11 april. Raadslid Joop Meinsma en wethouders Frans Veltman en Luciënne Boelsma waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor. In Balk heeft daarnaast de Sint Ludgerusskoalle het borstbeeld van Esther Hillesum voor een jaar geadopteerd, dit borstbeeld staat in het servicepunt. Na de herdenking bij het raadhuis is hier een krans gelegd door de schooljeugd samen met de wethouder. In Joure organiseert de Stichting Nationale Herdenking ieder jaar een fietstocht met de scholieren van het voortgezet onderwijs, langs de lokale oorlogsmonumenten. Ook dit jaar was hier weer veel deelname.