Oud papier opbrengst van €108,38 per ton naar €30,83 per ton

03-10-2020 JOURE – De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 31 mei 2017 besloten om voor de inzamelaars, die vanaf 2017 stoppen met het oud papier inzamelen, een compensatieregeling vast te stellen. Meerdere verenigingen en scholen hebben daarna te kennen gegeven om te stoppen met de inzameling van oud papier.

Momenteel wordt bij ongeveer 50% van de huishoudens het oud papier opgehaald door verenigingen en scholen (dit zijn 20 inzamelaars). De andere 50% van de huishoudens heeft een container voor oud papier; hier haalt de gemeente het oud papier op.

De uitbetaling van het door verenigingen en scholen ingezamelde oud papier vindt nu nog plaats volgens de overeenkomst tussen Omrin en deelnemende gemeenten, die loopt tot eind 2020. Na een nieuwe aanbesteding van het oud papier door Omrin, is de gegarandeerde ‘poortprijs’ voor oud papier voor het jaar 2021 en daarna fors gedaald.

Vaste marktprijs tot eind 2020
De opbrengsten en kosten voor het oud papier komen tot stand op basis van de ‘Overeenkomst voor levering van huishoudelijk oud papier’, die onze gemeente met Afvalsturing Friesland (Omrin) heeft afgesloten. De huidige prijs op basis van deze overeenkomst is €108,38 per ton oud papier. De door Omrin gemaakte kosten en de door de inzamelaars te maken kosten voor containers en/of inzamelvoertuigen, worden nog in mindering gebracht op de prijs/opbrengst. Afhankelijk van de gemiddelde belading van een container of een ‘kraakpers’-auto, ontvangt een inzamelaar nu netto gemiddeld ca. € 0,03 per kg. Deze marktprijs staat vast tot en met 2020.

Door nieuwe aanbesteding in 2021 niet meer kostendekkend
Omrin heeft een nieuwe aanbesteding georganiseerd voor het oud papier voor alle deelnemende gemeenten voor de periode van 2021 tot en met 2025. De vaste gegarandeerde prijs daalt vanaf 2021 van € 108,38 naar €30,83 per ton oud papier. Een forse daling dus. Deze prijsdaling is het gevolg van de weggevallen vraag naar oud papier vanuit Azië en Amerika, waardoor in Europa de prijs voor oud papier is gedaald.

De door Omrin gemaakte kosten en de door de inzamelaars te maken kosten voor containers en/of inzamelvoertuigen, worden nog in mindering gebracht op de prijs/opbrengst, net als nu. Deze kosten zijn afhankelijk van de gemiddelde belading van een container of een ‘kraakpers’-auto. Echter, met deze nieuwe marktprijs is het duidelijk dat de inzameling van oud papier voor scholen en verenigingen niet meer kostendekkend zal zijn. Netto zullen inzamelaars in 2021 gemiddeld ca. € 0,06 per kg oud papier bij moeten dragen aan kosten, zodat dit niet meer in verhouding staat tot de opbrengst. Een voorbeeldberekening treft u aan in de bijlage.

Inzamelaars kunnen stoppen
Alleen als de marktprijs zich positief ontwikkelt – dat wil zeggen dat de marktprijs voor oud papier € 0,06 / kg stijgt boven de garantieprijs – dan heeft dit een gunstig effect op de betaling. Dit is op dit moment niet de verwachting, omdat de markt erg onzeker is.

De gemeente kan zich voorstellen – gelet op deze negatieve prijsontwikkeling en de gevolgen voor de inkomsten uit de inzameling van oud papier – dat scholen en verenigingen het inzamelen van oud papier hierdoor niet meer willen voortzetten.

Compensatie bij beëindiging inzameling
Er is in 2017 besloten om een compensatieregeling vast te stellen. Dit als beloning voor de jarenlange inzet van de inzamelaars, op het moment dat zij willen stoppen. Ook nu geldt: inzamelaars die besluiten om te stoppen met inzamelen, komen in aanmerking voor deze compensatieregeling. De regeling is afgestemd op de netto baten over de peiljaren 2013-2014-2015 en bedraagt 300% van het jaargemiddelde. De uitbetaling is naar keuze, verspreid over drie jaar of in één keer. We kunnen ons voorstellen dat verenigingen en scholen als gevolg van de prijsontwikkeling, nu van deze regeling gebruik willen maken.

Verwachting voor 2021
Alle inzamelaars worden per brief geïnformeerd over de nieuwe garantieprijs voor de periode 2021-2025 en over de compensatieregeling. Nu de kosten van het inzamelen vanaf 2021 hoger worden dan de baten, verwachten we dat de /alle (20) inzamelaars zullen besluiten om te stoppen en gebruik zullen maken van de compensatieregeling. We vragen de inzamelaars in de brief om dit voor 14 oktober 2020 aan ons kenbaar te maken. Besluit de inzamelaar om te stoppen, dan neemt de gemeente daarna de inzamelroute over.