Ontwerpbestemmingsplan Terherne


15-12-2017 TERHERNE – Het plangebied van dit reparatieplan wordt gevormd door het middels de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatiewoonschepenligplaats’ omkaderde deel van het geldende bestemmingsplan. Dit plangebied omvat de percelen, kadastraal bekend als gemeente THN00, sectie A, nummers 2539 (geheel), 2540 (deels), 1956 (deels) en 3183 (deels: betreft oever van de Nije Sânsleat).

Het betreft een reparatie van een omissie in het geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Terherne is een aantal van 12 woonboten genoemd, terwijl de feitelijke en juridisch ook wenselijke situatie 13 woonboten betreft.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
– de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1);
– het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1);
– het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).
– U kunt het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan Terherne – reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2A te Terherne inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Met ingang van vrijdag 15 december 2017 ligt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Terherne – reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2 a te Terherne met de bijbehorende stukken ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

ontwerpbestemmingsplan Terherne – reparatieplan woonboten nabij Terhernsterdyk 2 a te Terherne;
waarom u een zienswijze indient;
de datum;
uw naam en adres;
uw handtekening.
Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.