Ontwerpbestemmingsplan Broek Zuid


15-07-2017 JOURE – De gemeente De Fryske Marren is voornemens om in het gebied Broek Zuid een woningbouwplan met 86 woningen aan open vaarwater te realiseren. In het ontwerpbestemmingsplan Broek Zuid , dat gelijktijdig en afzonderlijk ter inzage ligt, wordt dit juridisch planologisch geregeld. Het plangebied ligt ten westen en ten zuiden van respectievelijk Joure en Broek. De realisatie van deze woonwijk past niet binnen de nu voor het gebied geldende planologie. Met het nieuwe bestemmingsplan Broek Zuid wordt de realisatie van genoemde woningbouw planologisch mogelijk gemaakt.

Beknopte inhoud
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder voor het zuidelijkste bouwvlak van het plangebied voor de woningbouw in Broek Zuid beperkt wordt overschreden. Voor dat bouwvlak moet daarom voor de vaststelling van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. Hiervoor is een ontwerpbesluit tot vaststelling van de benodigde hogere waarde opgesteld.

Inzien
Met ingang van 18 juli 2017 ligt gedurende zes weken het ‘Ontwerpbesluit wet geluidhinder / Vaststelling hogere waarde ontwerpbestemmingsplan Broek Zuid’ en het akoestisch onderzoek, voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbesluit wet geluidhinder  en het akoestisch onderzoek kunt u inzien bij het gemeentehuis te Joure en bij de service balie's. 

Reageren
In de periode waarin het ontwerpbesluit inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:
– ontwerpbesluit wet geluidhinder Broek Zuid
– waarom u een zienswijze indient
– de datum
– uw naam en adres
– uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders nemen een besluit over de vaststelling van het besluit wet geluidhinder waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.