Onderzoek naar verduurzamen van maisteelt

06-08-2019 JOURE – Begin april zijn in Fryslân de demonstratiepercelen voor het project Verduurzaming maisteelt op veen uitgezet. Bij dit onderzoeksproject, in opdracht van het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF), gaat het vooral om duurzaam bodemgebruik en het terugdringen van het gebruik van glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de teelt van snijmais. De percelen worden in beeld gebracht via soil mapping en drones. Het is een tweejarig project. Eerst wordt er geteeld op gescheurd grasland en het tweede jaar vindt op dezelfde percelen nog een jaar maisteelt plaats. In september zijn de eerste resultaten te zien.

De provincie Friesland zet in op het vertragen van veenoxidatie en bodemdaling in het veenweidegebied. Op het eerste gezicht sluit maisteelt op veen hier niet op aan. Mais gaat echter efficiënter om met grondwater en bodemvocht dan gras. Ook leidt mais in het rantsoen van vee tot minder uitstoot van methaan en ammoniak. Een nadeel van maisteelt is de hoge onkruiddruk. In de gangbare maisteelt vraagt dit om chemische bestrijding

Het project is een vervolg op veldproeven met maisteelt zonder ploegen op veen. Het nieuwe onderzoek is gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het toepassen van niet-kerende grondbewerkingen. Daarbij wordt ingezet op het tegengaan van oxidatie van veen, reductie van de CO2-emissie, en het terugdringen van chemiegebruik in de maisteelt op veen, in het bijzonder het zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven voor glyfosaat. Op 2 percelen mais na grasland zijn proefstroken ingericht door DLV Advies en Delphy. De volgende punten krijgen aandacht in het onderzoek:

  • gondbewerkingen met een strokenfrees, stripp-till, mulchenen zaaien of klepelen; 
  • inzaaien van verschillende maisrassen inclusief gebruik van met natuurlijke producten gecoat zaaizaad; 
  • onkruidbestrijding mechanisch en elektrisch, biologisch afbreekbare alternatieven voor glyfosaat; 
  • bemesting met gefermenteerde meststoffen, Groen Fosfaat, groen PK uit gras, gecoate rijenbemesting; 
  • onderzaai met een kruidenmengsel, grasmengsel of groenbemester.

Voor Vitens heeft DLV Advies een onderzoek lopen naar het toepassen van bio-stimulant Humuszuur. De eerste resultaten wijzen op een verband tussen de werking van bestrijdingsmiddelen, in het bijzonder organische fosforverbindingen als glyfosaat, en de toevoeging van humuszuren.