Onderzoek naar gevolgen van kabels door landbouwgrond

12-10-2019 JOURE – Het kabinet wil tussen 2024 en 2040 voor 7 gigawatt aan windparken op zee bouwen en aansluiten ophoogspanningsstations op land. Het windmolenpark Ten noorden van de Waddeneilanden is goed voor circa 700 megawatt aan vermogen. Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. LTO Noord wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de landbouw als de hoogspanningskabels van de windmolens op zee nadat ze aan land komen door landbouwgrond worden aangelegd in het noorden van Friesland of Groningen.

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden wordt volgens planning in 2026 in gebruik genomen. Er zijn in het noorden 3 hoogspanningsstations die benut zouden kunnen worden als aansluitingspunt voor het windpark. Deze staan in Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. Volgend jaar wordt een voorkeursalternatief gekozen. Met de aanleg van de leidingen wordt naar verwachting in 2023 begonnen.

Een aansluiting op het station bij Eemshaven zal de minste impact op het landschap hebben en heeft ook de voorkeur van LTO Noord. Volgens onderzoekers brengt dit tracé echter ook risico’s mee, omdat er al kabels in dit gebied liggen. LTO Noord vreest voor grotere gevolgen voor de landbouw als het tracé richting Vierverlaten of Burgum door landbouwgrond gaat. De landbouworganisatie voorziet mogelijk verzilting door zoute kwel. De natuurcompensatie door de aanleg van de leidingen in de Waddenzee zou kunnen plaatsvinden door bij de Emmapolder nog extra kwelders aan te leggen, stelt LTO Noord.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden ligt nog tot en met donderdag 7 november ter inzage. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het project, welke tracéalternatieven er zijn en de mogelijke locaties voor de stations staan aangegeven. In de notitie is beschreven hoe dit wordt onderzocht en aan welke onderwerpen zoals leefomgeving of landschap, aandacht wordt besteed in het milieueffectrapport.