Onderzoek naar bovengronds uitrijden van runderdrijfmest

08-04-2019 JOURE – Het komend half jaar wordt met de betrokken partijen en in afstemming met de Technische Commissie Bodem een plan voor een vervolgonderzoek naar het bovengronds uitrijden van rundermest opgesteld. Het gaat hierbij enerzijds om de effecten van bovengronds uitrijden op het bodemleven in vergelijking met emissiearme technieken, en anderzijds om het vergelijken van de ammoniakemissies tussen bedrijven die wel en geen gebruik maken van de vrijstelling en mogelijke effecten hiervan op regionale schaal. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

De vrijstelling Bovengronds uitrijden is onlangs met 5 jaar verlengd tot en met 2023. Daarmee heeft Schouten gehoor gegeven aan een motie van D66 en SP die door de Tweede Kamer werd aangenomen. Wel zijn de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen aangescherpt wat betreft de mate van beweiding, de registratie daarvan, het toegestane stikstofoverschot op bedrijfsniveau en de toegestane soort mest die mag worden aangevoerd op een bedrijf. Het is ook verplicht om bij een controle bewijzen in de vorm van een berekening of rapport over de voorwaarden te kunnen overleggen aan de inspecteur. 

Vanuit milieuoogpunt is bovengronds uitrijden van drijfmest niet wenselijk, stelt Schouten. Zij verwijst naar een eerder advies van de Technische Commissie Bodem. Volgens de commissie is de emissie van ammoniak bij bovengronds uitrijden aanzienlijk hoger dan bij de reguliere emissiearme aanwendmethoden.