Nulstand muskusrattenbestrijding onrealistisch

14-02-2019 JOURE – De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Fauna4Life roepen de waterschappen op om hun beleid op het gebied van de muskusrattenbestrijding niet alleen op de recente (veld)onderzoeken te baseren en het streven naar de nulstand los te laten. In plaats hiervan kunnen ze beter per gebied de situatie in kaart brengen en zo nodig inzetten op preventie van schade door maatregelen te nemen die het graven in kwetsbare waterkeringen tegengaan.

In het kort is het advies van de onderzoekers om de muskusrat het gehele jaar door te bestrijden en te streven naar een zgn. nulstand, met andere woorden het zoogdier in Nederland helemaal uitroeien. Dit zou nodig zijn omdat de muskusrat schade aan onder andere dijken kan veroorzaken.

De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Fauna4Life zijn het niet eens met het advies en zetten ook kanttekeningen bij het onderzoek. In een brief aan de waterschappen benoemen ze 8 punten. Zo is volgens de partijen het onderzoek te kort geweest, zijn preventieve maatregelen nauwelijks onderzocht, is er in het advies geen onderscheid gemaakt in gebieden en is het onrealistisch dat de muskusrat tot aan de grens kan worden teruggedrongen.

Op 15 februari komen onderzoekers, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij elkaar tijdens een symposium om de resultaten en toekomstig beleid te bespreken.