Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

29-05-2019 JOURE – Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn. Daarover krijgen zij vandaag een brief.

Het gaat om 47 Drentse bedrijven, 64 in de provincie Fryslân en 124 in Groningen.

De aanleiding hiervoor is de groeiende maatschappelijke en politieke aandacht voor stoffen die als ‘zeer zorgwekkend’ worden beschouwd. De uitstoot hiervan is door landelijke en Europese wetgeving aan steeds meer beperkingen gebonden. Sinds 2016 moeten bedrijven de overheid elke vijf jaar een compleet overzicht geven van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die zij ondanks beperkende maatregelen nog steeds uitstoten. Ook moeten bedrijven altijd de best beschikbare technieken inzetten om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Verder moeten ze die waar mogelijk vervangen door andere, minder schadelijke stoffen.

Zeer zorgwekkende stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Ze worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijgehouden op een lijst. De lijst telt momenteel ruim 1400 stoffen en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat komt doordat bedrijven geregeld nieuwe stoffen ontwikkelen en stoffen tegenwoordig vaker dan in het verleden als ‘zeer zorgwekkend’ worden beschouwd.

Gezamenlijke aanpak
Het landelijk beleid is erop gericht extra aandacht te besteden aan het weren van deze stoffen uit de leefomgeving en zo bij te dragen aan een gezonder milieu. De twaalf provincies hebben daarom afgesproken bij bedrijven waarvoor zij het bevoegde gezag zijn te inventariseren hoe zij daarmee omgaan. De drie noordelijke provincies hebben hiervoor een gezamenlijk project opgezet, om in kaart te brengen of bedrijven over de juiste en actuele vergunningen beschikken. De bedrijven krijgen de brief van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Die voeren het project uit in opdracht van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Tot 1 september gegevens aanleveren
Op basis van de gegevens die de bedrijven uiterlijk 1 september aanleveren gaan de omgevingsdiensten bekijken of de verstrekte informatie volledig is en klopt. Eind 2020 moet het project klaar zijn. Dan is bekend of aanvullende maatregelen nodig zijn, voor de betreffende bedrijven.

Voor de betrokken bedrijven organiseren de provincies en de omgevingsdiensten de komende weken informatiebijeenkomsten, waarop zij het project toelichten.