Nog geen overeenstemming over Landbouwakkoord

19-05-2023 JOURE – Minister Adema van LNV laat in een brief aan de Tweede Kamer laat weten dat er aan de hoofdtafel van het overleg voor een Landbouwakkoord nog geen overeenstemming is bereikt. In dat overleg zitten de organisaties LTO, NAJK, Landschappen NL, Biohuis, FNLI en CBL samen met vertegenwoordigers van de provincies en het ministerie van LNV aan tafel. Voor de deelnemers zijn er nog een aantal openstaande punten, waar over doorgepraat wordt. Begin juni zal er weer een hoofdtafel worden belegd

Er ligt wel een vergevorderd concept dat zal worden getoetst door Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en het Planbureau van de Leefomgeving. Die organisaties zullen een appreciatie geven van de in het concept genoemde maatregelen over het ecologisch, economisch en maatschappelijk doelbereik, het economisch perspectief, natuurinclusieve kringlooplandbouw en de biologische landbouw, inclusief enkele varianten. Wageningen University & Research is aanvullend gevraagd om de effecten van de gemaakte afspraken op de voedselprijzen te betrekken.

De drie kennisinstituten komen eind deze maand met hun appreciaties. Parallel daaraan praten de partijen over nog een aantal openstaande punten en zullen de teksten waar nodig van verdere aanscherping worden voorzien, aldus Adema. Deze gesprekken zullen onder andere gaan over de financiering van boeren die aan landschapsbeheer doen, de bescherming van boeren en tuinders die doorgaan, mest en grondgebondenheid.

Hoewel het Landbouwakkoord wat Adema betreft niet gaat over de stikstofproblematiek, raakt de situatie van de PAS-melders en interimmers de landbouw nadrukkelijk. Ook daar willen de partijen in het overleg separaat over verder praten. Naar aanleiding van de appreciaties en verdere aanscherping zal begin juni weer een hoofdtafel worden belegd met alle partijen, waar besloten wordt of een onderhandelingsakkoord kan worden vastgesteld.