Nij dit jier: online meidwaan oan it Grut Frysk Diktee


31-03-2017 JOURE – Mei de laptop op ’e skoat en de telefyzje op Omrop Fryslân kinst dit jier sels dyn Frysk skriuwen teste. Foar it earst is it mooglik om fia Fryskdiktee.nl mei te dwaan. It Grut Frysk Diktee sels is te folgjen by Omrop Fryslân op telefyzje om 17.30, 19.30 en 21.30 oere. Meidwaan oan it Grut Frysk Diktee is dit jier dus noch makliker, it diktee wurdt online nammentlik automatysk foar dy neisjoen. 

Om’t Omrop Fryslân it Grut Frysk Diktee útstjoert kinne minsken fansels ek noch gewoan meidwaan mei pinne en papier. Nei it skoft wurdt de goede stavering en útslach fan it diktee bekend makke. Karen Bies fan Omrop Fryslân presintearret it programma en sil it diktee ek foarlêze. De tekst foar it Grut Frysk Diktee is dit jier skreaun troch Tet Rozendal.

Minsken dy’t noch hiel graach meidwaan wolle krije sneon 1 april (gjin grap) in lêste kâns. Yn it radioprogramma Sneon yn Fryslân wurdt in ‘wildcard’ weijûn foar it diktee op tiisdei 4 april. Earne yn de provinsje is in pakket mei prachtige prizen ferstoppe mei ûnder oare dy ‘wildcard’. Folgje de oanwizingen yn it radioprogramma mei Diana de Groot en meitsje kâns op dat alderlêste plakje. 

Woansdei 5 april om 17.30, 19.30 en 21.30 oere by Omrop Fryslân op telefyzje. Meidwaan kin fia http://www.http://fryskdiktee.nl.