Nieuwe systematiek om diergezondheid te borgen

08-03-2019 JOURE – Belangenorganisaties van zuivelondernemingen, melkveehouders en dierenartsen onderzoeken de introductie van KoeMonitor. Dat is een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. Het voornemen is om de nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar te hebben. KoeMonitor bundelt het Periodiek Bedrijfsbezoek, de Continue Diergezondheidsmonitor, KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Hierdoor vervalt de overlap tussen deze systemen en ontstaat er een efficiëntere en transparantere werkwijze voor melkveehouders, dierenartsen en de zuivelindustrie.

KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas.
KoeData is de nieuwe naam voor de Continue Diergezondheidsmonitor. Het maakt de diergezondheid op een melkveebedrijf inzichtelijk. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van 11 kengetallen van een individueel melkveebedrijf vergeleken met landelijke gemiddelden. Zo krijgen melkveehouders en dierenartsen inzicht in de ontwikkeling van de diergezondheid op het melkveebedrijf op basis van objectieve, landelijke data.

KoeAlert is een werkwijze om attentiekoeien te signaleren. Het geeft inzicht in het herkennen en omgaan met attentiekoeien. Met KoeAlert kan uitvoering worden gegeven aan de Europese hygiëneverordening. Op grond van deze verordening mogen veehouders alleen melk van gezonde koeien leveren. Voedingsmiddelenbedrijven mogen alleen melk van gezonde koeien ophalen en verwerken tot voedingsmiddelen.

KoeKompas bestaat al geruime tijd als managementinstrument en is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Hiermee werken melkveehouders samen met hun dierenarts aan de verdere verbetering van de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Tijdens een beoordeling door een hiervoor opgeleide dierenarts wordt de stand van zaken en de mogelijke risico’s op gebied van diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf in kaart gebracht en beoordeeld.

Januari 2020
Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar is, zodat zuivelondernemingen die desgewenst dan kunnen toepassen. Tot die tijd hebben melkveehouders, dierenartsen en zuivelondernemingen te maken met de huidige afzonderlijke instrumenten die de diergezondheid, en het dierenwelzijn borgen en monitoren.