Nieuwe gemeenteraad vanavond geïnstalleerd

30-03-2022 JOURE – Omdat op 30 maart de nieuwe raad wordt geïnstalleerd verwacht de gemeente dat er veel familieleden in de raadszaal aanwezig zullen zijn. Daardoor kan het zijn dat u in een andere ruimte via een scherm de uitzending volgt. Na afloop is er gezamenlijk gelegenheid voor een hapje en een drankje. Verder is iedereen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda
1 – Opening, vaststellen agenda en mededelingen

2 – Kort verslag van de voorzitter over het besluit van de raad van 28 maart jongstleden met betrekking tot het onderzoek van de geloofsbrieven en de processen-verbaal van de stembureaus

3 – Installatie van de nieuwe raad
De benoemde raadsleden leggen allen de eed of de belofte af, waarna de nieuwe raad is geïnstalleerd.

4 – Benoemingen plaatsvervangend raadsvoorzitters, voorzitters van het Petear en leden van de werkgevers-, audit-, en agendacommissie

Voorstel:
Benoemen van:
1.    Twee plaatsvervangend raadsvoorzitters;
2.    Voorzitters van het Petear;
3.    Vijf leden van de werkgeverscommissie;
4.    Vier leden van de auditcommissie;
5.    Vijf leden van de agendacommissie.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel benoeming voorzitters.docx 188KB 
2. Raadsbesluit benoeming voorzitters.docx 187KB

5 – Sluiting