Nieuwe coalitie en wethouders voor gemeente De Fryske Marren

16-05-2019 JOURE – Het debat over het coalitieakkoord verliep toch langer dan van tevoren werd aangenomen. Nadat Jan van Zanden zijn dankwoord had uitgesproken aan de formateur De heer van der Werff, kreeg hij de kans om het coalitie akkoord te presenteren aan de oppositiepartijen en de geïnteresseerde aanwezigen.

Het FNP had wilde niet negatief overkomen echter als ‘kritisch positief’. Zij verweten dat de coalitie het nagelaten had om concreter te zijn in hun voorstellen en visie. De vraag rees ook ook de vraag waarom er zo nadrukkelijk voor een mogelijke regenboog gemeente zou worden gekozen. Groen Links Fractie voorzitter Anne Merkuur gaf aan dit belangrijk te vinden voor de sociale acceptatie en veiligheid voor deze groep mensen. Ook was er de vraag of de rest van de raad ook mee zou doen in de besluitvorming rondom de gemeente. Dit laatste werd in de beantwoording bevestigd.

D66 vond het terecht jammer dat de informatie stroom ten aanzien van de voorstellen die zij hebben gedaan aan het adres van de coalitie. Iedereen heeft een reactie gehad op wat er met hun voorstel zou gaan gebeuren. Dhr. van Zanden gaf dat later toe dat dit niet gebeurd is en dat dit alsnog zou plaats vinden. Ook reikte de D66 de regenboogvlag uit als cadeau uit aan Van Zanden als ondersteuner van de regenboog gemeente.

De NCPN vroeg zich af of de gemeente nu een linkse college krijgen. ‘Wellicht wel groener’ aldus Rinze Visser. Het nieuwe College is toekomst gericht, ‘maar ja, dat waren de vorige wethouders ook’ ging hij verder. Het groenbeleid van de gemeente blijkt echter niet zo kleurrijk als de nieuwe coalitie. Het NCPN gaf ook aan dat er te weinig inspraak is van de burger ondanks ‘het Petear’.

ChristenUnie voorman Holtrop gaf te kennen dat er weinig nieuws, weinig ambitie en veel van hetzelfde sprak uit het coalitie akkoord. Twee nieuwe partijen nemen deel aan de coalitie. Dhr. Holtrop had vragen over de afspraken die er gelden binnen de nieuwe coalitie. Die zijn niet duidelijk omschreven voor zowel voor de inwoner als voor de oppositie. Uiteindelijk kreeg de de CU geen bevredigende antwoorden.

Het minima beleid door de nieuwe coalitie werd zowel door de ChristenUnie als de Burgerpartij De Fryske Marren aangestipt. Zij vragen het belang van de mensen met een financiële uitdaging niet uit het oog te verliezen. Het jeugdbeleid van de gemeente bleek een zorg te zijn. Het onderhoud aan, en onderdak biedende evenementenhal van verenigingen in Joure kon de partij geen toezeggingen verwachten. Alleen dat het de aandacht had van de coalitie.

Conclusie: Er is nog veel werk aan de winkel op het gebied van detail uitwerking binnen de nieuwe coalitie. Laten we hopen dat de nieuwe coalitie een langer leven beschoren is dan de vorige…

Wethouders
De nieuw voorgestelde wethouders mochten hierna wachten op het oordeel en het eventuele akkoord van de raad ten aanzien van hun kandidaatstelling. Mevrouw Groenewegen namens Groen Links werd aangenomen met 1 blanco stem, 1 stem tegen en 28 stemmen voor. Namens de PVDA werd de heer De Jong 27 voor, 2 tegen en 1 blanco en konden de wethouders worden geïnstalleerd. Daarmee is de invulling van de wethouders een feit en kan de gemeente (voor zolang als de coalitie standhoud) verder met de nieuwe coalitie.