Nieuw belastingstelsel na 2021 voor waterschappen


19-06-2018 JOURE – De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Omdat Nederland grote regionale verschillen kent, is daarnaast meer ruimte nodig voor maatwerk. Dat is het uitgangspunt van het voorstel voor een nieuw belastingstelsel dat de Unie van Waterschappen aan de leden voorlegt. Het nieuwe stelsel kan naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is met de voorstellen van de baan. In het definitieve voorstel worden diffuse verontreinigingsbronnen zoals die vanuit de landbouw niet belast met een heffing.

De waterschappen hebben 3 belastingen. De voorstellen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen zijn tot stand gekomen door bij elk van die drie belastingen een leidend principe centraal te stellen:
– Voor de watersysteemheffing: wie baat heeft bij het beheer van het watersysteem of extra diensten afneemt, draagt bij aan de kosten;
– Voor de zuiveringsheffing: de veroorzaker van de kosten betaalt voor het zuiveren van zijn afvalwater en werkt mee aan een duurzame samenleving;
– Voor de verontreinigingsheffing: de vervuiler betaalt; wie oppervlaktewater vervuilt met lozingen krijgt hiervoor een rekening. De opbrengst komt ten goede aan het watersysteembeheer.

Diffuse bronnen
De Commissie Aanpassing Belastingstelsel stelt vast dat er veel projecten binnen de agrarische sector lopen die tot verbetering van de waterkwaliteit moeten leiden. Dat proces wil de commissie niet frustreren met een extra heffingen. Bovendien zouden in heffingen op diffuse bronnen ook de handelingen van boeren meegenomen moeten worden die daar in hun bedrijfsvoering op sturen. Dat is erg lastig, omdat niet valt vast te stellen wie voor welke lozing verantwoordelijk is.

Extra betaling voor emissie van stikstof en fosfor
De commissie stelt wel voor om de heffingen op de categorie ongebouwd te verhogen op basis van het principe de vervuiler betaalt. Boeren gaan extra betalen voor de emissie van fosfor en stikstof naar het oppervlaktewater. In de nieuwe heffing worden alle vormen van stikstof meegenomen. Dat betekent dat het nitrietgehalte ook een factor is. Daarnaast is het voor individuele waterschappen niet langer optioneel om fosforemissies door te rekenen in de heffing, deze wordt voor alle waterschappen verplicht. Als de voorstellen worden aangenomen, gaat ieder waterschap zelf bepalen hoe hoog de uiteindelijke heffingen gaan worden. Daarbij mogen waterschappen maximaal 15% afwijken van de richtlijn van de Unie van Waterschappen.