Negatieve impact van daling melkveebedrijven in Friesland op leefbaarheid

16-04-2019 JOURE – De provincie Friesland is een belangrijke regio voor de productie van melk, maar door vermindering van het aantal melkveebedrijven, druk op financiële duurzaamheid van gezinsbedrijven en trek van jeugd naar de steden komt de leefbaarheid in de regio onder druk te staan. Dat staat in een regioscan die een bank uitvoerde voor deze provincie. Politieke en branchematige keuzes voor de zuivelsector als duur van weidegang, vereiste oppervlakte per koe, biodiversiteitseisen en mineraal- en CO2-regulering gaan cruciale invloed hebben op de aanblik van de provincie en de leefbaarheid.

Friesland beschikt over de minst intensieve veehouderij in Nederland en de provinciale voorzieningsgraad voor zuivel ligt momenteel op 750%. Daardoor is het relatief gezien eenvoudiger om te voldoen aan overheidsvisies, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en nutriëntenkringloop. Deze ontwikkelingen zetten echter wel de agrarische bedrijfsvoering onder druk; door maatregelen in bijvoorbeeld de nutriëntenkringloop en CO2-huishouding kan het productieniveau dalen. 

Het is volgens de betrokken bank noodzakelijk om de politiek-maatschappelijke discussies rond deze regulering in de agrarische sector in een bredere context te plaatsen. Bijvoorbeeld de demografische ontwikkeling. Uit prognoses van de provincie blijkt dat het aantal inwoners in Friesland richting 2040 gaat dalen. In Friesland is het aantal landbouwbedrijven in de periode 2000-2018 met 40% gedaald tot 4.283 landbouwbedrijven en er lijkt nog geen einde te komen aan deze daling.

De uitkomst van deze regioscan vormt het vertrekpunt voor de Food Forward-bijeenkomst in Friesland op woensdag 17 april in Jirnsum. Ondernemers, overheden, onderzoekers, consumenten en medewerkers van het bankwezen komen dan bijeen om gezamenlijk stappen te zetten waarmee toekomstige uitdagingen kunnen worden getackeld. Het is de intentie om vanuit die serie bijeenkomsten een interdisciplinaire groep te vormen die hun oplossing in een paar maanden verder uitwerkt.