Neerslagtekort stabiel, boezem naar streefpeil

29-08-2020 JOURE – Na de hittegolf van half augustus heeft het de afgelopen week op diverse plekken geregend. Het neerslagtekort is stabiel gebleven rond 225 millimeter. Ook de aankomende tijd brengt volgens de actuele weersverwachting nog de nodige neerslag. Het neerslagtekort zal daardoor naar verwachting dalen richting de 200 millimeter.

De grondwaterstanden lopen iets op, maar zijn nog steeds laag voor de tijd van het jaar. In de westelijke helft van ons werkgebied is het neerslagtekort het grootst en de grondwaterstand nog steeds erg laag.

Hogere waterstanden
Waar mogelijk houd het Wetterskip nog steeds hogere waterstanden aan in de poldersloten en  -vaarten. Hiermee proberen zij regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar er geen water kan worden aangevoerd, probeert het Wetterskip zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Als er veel neerslag verwacht wordt, brengen de rayonbeheerders in akkerbouwgebieden de waterstand in de sloten terug naar het normale streefpeil. Dit is nodig om de neerslag te kunnen bergen en de kans op wateroverlast voor de gewassen zoveel mogelijk te verkleinen. Ook de buffer op de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is afgebouwd naar normaal streefpeil (52 centimeter beneden NAP).

Heeft u vragen over de hogere waterstanden dan kunt u contact opnemen met de rayonbeheerders via telefoonnummer 058-292 22 22.

Aanvoer IJsselmeer
Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laat het Wetterskip in de droge periode zonder neerslag water in vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Op dit moment is de aanvoer van water weer teruggebracht naar normaal beheer.

Doorspoelen en afvoeren
Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook wordt er water afgevoerd naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking
Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat er inzicht is in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.