Natuurbeschermers stappen naar rechter om boeren zonder vergunning te kunnen aanpakken

30-01-2020 JOURE – De organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) die vorig jaar met succes de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht bij de Raad van State, stapt opnieuw naar de rechter. Ditmaal om een maatregel aan te vechten die de regering neemt om uit deze crisis te komen. Hun doel is de gegevens van ruim 3.000 agrarische ondernemers openbaar te krijgen die binnen het PAS konden volstaan met een melding en van wie de overheid de uitbreidingen die werden gedaan zonder de aanvraag van een vergunning binnen de Wet op Natuurbescherming wil legaliseren.

MOB acht het legaliseren van de bedrijven strijdig met de wet. De organisatie wil via een beroep op de Wet op openbaarheid van bestuur de bedrijfsgegevens boven tafel krijgen zodat er gericht juridische actie ondernomen kan worden tegen deze bedrijven. Vooralsnog kreeg MOB alleen documenten waarop de bedrijfsnaam en het adres zijn weggelakt. Via de rechter hopen zij nu alsnog die volledige informatie te verkrijgen.

LTO Nederland vindt dat ondernemers, die te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een PAS-melding, niet gedupeerd mogen worden. Minister Schouten van LNV heeft dat ook toegezegd. Omdat de PAS-meldingen door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al zijn opgenomen in het basispad van stikstofemissies zal het gedogen geen negatieve consequenties hebben voor de ontwikkeling van de landelijke stikstofdepositie in 2020. LTO ondersteunt boeren die bezwaar maken tegen publicatie van gegevens over hun PAS-melding. Bij het openbaar maken van locatie en naamgegevens worden de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en zijn gezin geschonden.