Methaanemissie wisselt bij temperatuur en samenstelling van mest

23-09-2019 JOURE – Naarmate de temperatuur hoger is neemt de emissie van methaan uit een mestopslag toe. Ook de hoeveelheid en de samenstelling van de organische stof in de mest zijn bepalende factoren voor de uitstoot. Voor het onderzoek worden maandelijks metingen gedaan bij 9 mestsilo’s, zowel voor runder- als voor varkensmest. Ook worden telkens mestmonsters genomen die telkens worden geanalyseerd op samenstelling en de potentiële methaanemissie.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil mede met het oog op het Klimaatakkoord weten welke factoren bepalend zijn bij de vorming van methaan uit mest, om gerichter te kunnen werken aan vermindering van de uitstoot. Er bestaan al wel rekenmodellen om de emissie van methaan uit mestopslagen te bepalen, maar in de praktijk blijken er veel verschillen in de uitstoot.

Het onderzoek is nog niet afgerond. De cijfers van de eerste 2 meetrondes bij de verschillende silo’s zijn bekend, maar er volgen nog 5 metingen in het najaar. De eerste conclusie is wel dat de temperatuur van invloed is op de emissie van methaan. Verder blijkt dat jonge mest met relatief veel organische stof meer emissie veroorzaakt dan oudere mest.