Met website Veenweidevisie toegankelijk

18-07-2019 JOURE – De website van Veenweide Fryslân is online. De website maakt informatie over de Friese Veenweidevisie toegankelijk voor direct betrokkenen en andere belangstellenden.

Op de website www.veenweidefryslan.frl is vanaf nu te lezen welke projecten en onderzoeken er worden uitgevoerd en in welke gebieden dat gebeurt.

Veenweide
Het Friese veenweidegebied bestaat grotendeels uit grasland voor de (melk)veehouderij. Ook zijn er veel natuurgebieden te vinden en is het gebied bewoond. In het verleden is het veen ontwaterd om landbouw mogelijk te maken. De drooggelegde veengronden oxideren. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem. Ook is er meer uitstoot van CO2 en kunnen lagere grondwaterstanden leiden tot schade aan houten paalfunderingen van woningen. Door het veen natter te houden, is er minder oxidatie. Maar een hoger waterpeil zorgt ook voor nattere landbouwgrond.

Samenwerking
Om het unieke karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, werkt een aantal organisaties samen om de bodemdaling te beperken. Het gaat om provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, landbouworganisaties, de Friese Milieu Federatie, belangenorganisaties en inwoners van het gebied. De Veenweidevisie is in 2015 vastgesteld door de provincie Fryslân. Hoe de ambities uit de Veenweidevisie worden uitgevoerd, is beschreven in het Uitvoeringsprogramma.

Visie
In 2015 is op initiatief van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied. De Veenweidevisie is op de nieuwe website voor iedereen toegankelijk.