Melkveehouders zien grote knelpunten in toetsingskader voor Landbouwakkoord

06-02-2023 JOURE – Nederlandse Melkvee Vakbond, de LTO vakgroep Melkveehouderij, Agractie, Biohuis, Natuurweide, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Dutch Dairymen Board en Netwerk Grondig hebben samen het toetsingskader dat het kabinet aan de melkveehouderij en kalversector wil hanteren voor de invulling van een toekomstbestendige sector bij het opstellen van een Landbouwakkoord nader geanalyseerd. Ze zien grote knelpunten voor de sector ontstaan.

De stapeling van plannen van de overheid leiden tot een verkleining van het grondareaal voor alleen de melkveehouderij van tenminste 236.000 hectare. Dat staat gelijk aan ruim 20% van het huidige areaal en het verlies kan nog verder oplopen tot 400.000 hectare. Op bedrijfsniveau wordt de werkelijk beschikbare oppervlakte ook nog eens met ongeveer 5% beperkt.

Het verlies aan areaal heeft direct gevolgen voor de totale binnenlandse melkproductie. Deze zal met 35% dalen naar 8,9 miljard kilogram. Dit zal gevolgen hebben voor de industrie en de daaraan gelieerde kennis- en onderzoeksinstellingen. De schaarste op de grondmarkt zal vermoedelijk ook prijsverhogende effecten hebben. De melkveehoudersorganisaties voorzien dat het gaat leiden tot schaalvergroting binnen de sector.

De eisen die het kabinet wil stellen aan grondgebondenheid en een mogelijk maximale veebezetting per hectare en het verdwijnen van de derogatie leiden direct tot verhoging kosten op het bedrijf. Voor een bedrijf van circa 100 melkkoeien geldt zal het wegvallen van zorgen voor circa 40.000 euro extra kosten op jaarbasis. Die lasten komen boven op de extra lasten door grondaankopen en investeringen in duurzaamheid.

De melkveehouders vinden een systeem-switch nodig waarbij doel-voorschriften leidend zijn, evenwichtsbemesting ‘de norm’ ruimte is voor bedrijfsspecifieke beheersing van emissie en uitspoeling. Zij vinden dat de onderdelen van het Toetsingskader die raken aan grond, grondgebruik en bemesting aangepast moeten worden. Op dit moment blokkeren zij een ontwikkeling naar een toekomstbestendige duurzame melkveehouderij.