Melkveehouder heeft amper investeringsruimte

05-02-2020 JOURE – Het gemiddelde melkveebedrijf komt bij de huidige melkprijs maar net uit de kosten. Er is weinig ruimte voor investeringen in grond, groei of verduurzaming. Traditioneel is de variatie in kostprijs tussen bedrijven groot maar ook de variatie in opbrengstprijs tussen bedrijven neemt steeds meer toe. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor die ABN AMRO,, samen met Wageningen Economic Research, ieder kwartaal uitbrengt.

Het aantal melkveebedrijven daalde in 2019 met 3,5% en het aantal melkkoeien met 1%. De totale melkproductie in Nederland daalde echter maar met 0,7% omdat de melkproductie per koe met 0,3% toenam. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf groeide met 2%.

Lliquiditeit op over geheel 2019 nagenoeg stabiel
De stand van de lopende rekening van het gemiddelde melkveebedrijf komt aan het einde van 2019 uit op -8.000 euro. Dit is een verbetering van 2.000 euro in het vierde kwartaal en 700 euro lager dan de stand een jaar eerder. Daarmee is de liquiditeit op het gemiddelde melkveebedrijf over geheel 2019 nagenoeg stabiel gebleven.

De verbetering in het vierde kwartaal kwam vooral voor rekening van de betalingsrechten en de wat hogere melkprijs. Over geheel 2019 lag de gemiddeld ontvangen melkprijs plus toeslagen een fractie hoger dan in 2018, rond de 37 cent per kg melk. De melkprijsontwikkeling vertoont de afgelopen 2 jaar een relatief vlak patroon. De grootste fluctuaties in de kasstroom werden afgelopen kwartaal veroorzaakt door het aantrekken van leningen, de betalingsrechten en toeslagen voor de verschillende melkstromen in december.

Weinig ruimte voor investeringen
Het algemene beeld is dat bij de huidige melkprijs het gemiddelde bedrijf maar net uit de kosten komt. Daarbij spelen de droogte, extra voeraankoop en de niet optimale omstandigheden rond fosfaatruimte een rol. Veel bedrijven hebben de generieke korting op fosfaatrechten geheel of gedeeltelijk uit de kasstroom aangevuld. Dit verklaart deels de krappe liquiditeitsontwikkeling. Er is weinig ruimte voor investeringen in grond, groei of verduurzaming. Traditioneel is de variatie in kostprijs tussen bedrijven groot maar ook de variatie in opbrengstprijs tussen bedrijven neemt steeds meer toe.

Vooruitzichten: hogere ruwvoerkosten bij licht stijgende melkprijs
Voor de komende maanden wordt een verbetering van de liquiditeit op melkveebedrijven verwacht. Door de droogte van afgelopen zomer is er bij diverse bedrijven een tekort aan ruwvoer ontstaan. Veel bedrijven kochten reeds extra (ruw)voer aan en ook de komende maanden zal het tot extra uitgaven leiden. De uitgaven liggen in de wintermaanden echter traditioneel lager hetgeen gunstig is voor de kasstroom. Daarbij ontwikkelt de zuivelmarkt zich gunstig, we verwachten dat de melkprijs de komende maanden zal verbeteren als zich geen incidenten voordoen.