Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

12-07-2020 JOURE – Natuurmonumenten waarschuwt dat door klimaatverandering meer reductie van de stikstofuitstoot nodig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het warme en droge weer zorgde de afgelopen twee jaar voor verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden. Met deze trend wordt geen rekening gehouden in de stikstofreductieplannen van het kabinet.

Ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden waren in 2018 en 2019 hoger dan in de jaren ervoor. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. De hogere concentraties komen vooral doordat het beide jaren erg warm, zonnig en droog was. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt dat hierdoor veel ammoniak uit mest kon verdampen, die bovendien door het tekort aan regen niet snel neersloeg maar via de lucht verder verspreidde naar natuurgebieden.

Ook 2020 kende een langdurige periode met warm, zeer zonnig en droog weer. In klimaatvoorspellingen wordt bovendien aangegeven dat droge, warme lentes vaker zullen voorkomen. Het is dus te verwachten dat ook in de toekomst meer ammoniak in natuurgebieden terecht zal komen dan waar nu rekening mee wordt gehouden in de stikstofplannen van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurmonumenten maakt zich hier zorgen over. Niet alleen is de stikstofreductiedoelstelling 50% lager dan de commissie Remkes adviseert, er wordt bovendien uitgegaan van een ‘autonome reductie’ die de veranderingen van het klimaat niet incalculeert. De kwaliteit van de natuur blijft zo steeds verder achteruit gaan.