Meer gemeente-archieven te raadplegen op AlleFriezen.nl


06-11-2017 JOURE – Om de zoektocht naar voorouders gemakkelijker te maken is de website http://www.AlleFriezen.nl uitgebreid met de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Gaasterland, Harlingen, Hennaarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel. Binnenkort komen ook de bevolkingsregisters van Heerenveen beschikbaar.

AlleFriezen.nl is een speciale website voor stamboomonderzoek. De site laat zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar te vinden is over alle Friezen die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. Op de site staan de gegevens van ruim 13 miljoen voorouders.

Dankzij het vele werk van de vrijwilligers is deze website uitgegroeid tot de belangrijkste website voor voorouderonderzoek in Fryslân. Ook de Vrienden van de Archieven in Fryslân (FAF) en de provincie Fryslân werken mee aan deze website.