Meer duidelijkheid over oevers in Fryslân

03-10-2020 JOURE – Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vele kilometers oever langs vaarwegen in Fryslân? Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie werken samen aan nieuwe basisafspraken hierover. Daarmee komt meer duidelijkheid voor de overheden onderling en voor de verschillende eigenaren van deze oevers.

Fryslân kent een uniek stelsel van vaarwegen, waar veel watersporters ook deze zomer weer van hebben genoten. Vanaf het water is de diversiteit aan oevers goed zichtbaar: riet of gras, hout, kunststof, beton of zelfs staal. In totaal gaat het om bijna 1800 km. De provincie, het waterschap en de gezamenlijke Friese gemeenten beheren op dit moment ongeveer een derde deel. Daarnaast zijn particulieren, agrariërs en (natuur)organisaties zoals it Fryske Gea en Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het beheer. Ook zijn er walkanten waarvan niet duidelijk is wie deze beheert.

Gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder: “Het huidige oeverbeheer is historisch gegroeid en niet altijd even logisch. Regelmatig is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid voor het beheer van oevers ligt. Een voorstel dat dit najaar op de bestuurlijke tafels ligt laat zien hoe we dit met elkaar in Fryslân kunnen verbeteren.’’ Dat voorstel, dat nog geen formele status heeft, is de afgelopen maanden ontwikkeld in een stuurgroep van de provincie, Wetterskip Fryslân en vertegenwoordigers van de gemeenten.

Voorstel
In het voorstel dat er nu ligt, wordt de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Het waterschap krijgt de oevers langs recreatieve vaarwegen met veel stroming in beheer. Dat geldt ook voor natuurvriendelijke rietoevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, bijvoorbeeld langs een weg of fietspad, dan is de desbetreffende gemeente verantwoordelijk.

Overige oevers vallen onder verantwoordelijkheid van de aanliggende belanghebbende. In het verleden gemaakte afspraken blijven van toepassing. Daar waar geen afspraken bestaan, werken de overheden aan een fonds om in bepaalde gevallen mee te betalen aan het onderhoud van deze oevers. Dit betekent dat ook particulieren, agrariërs en organisaties een belangrijke verantwoordelijkheid houden in het beheer van hun oevers.

Provinciale Staten besluiten begin 2021 over de nieuwe basisafspraken. Daarna kan per oever in kaart worden gebracht wat de wijzigingen betekenen en ligt het besluit ter inzage. De nieuwe afspraken gelden voor alle door de provincie aangewezen vaarwegen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF), uitgezonderd de oevers langs Friese meren of water in beheer bij het Rijk (vaarweg Lemmer-Delfzijl en de Waddenzee).