Meer AOW-ers in bijstand

05-03-2019 JOURE – In Friesland daalt het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over 2018 van het CBS. Deze daling verschilt echter per groep. Onder jongeren tot 27 jaar is deze daling het sterkst. Mogelijke verklaring daarvoor is dat zij meer profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Voor de groep 45-plussers gaat de daling minder snel. Zij lijken langer aangewezen te zijn op bijstand, aldus het CBS.

Vanaf AOW-leeftijd
Onder personen vanaf de AOW-leeftijd doet zich een tegengestelde trend voor: onder deze groep neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. Dit is opvallend, want iemand ontvangt in beginsel geen bijstandsuitkering zodra de AOW-leeftijd bereikt is. Dit kan alleen in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld voor onverwachte kosten ter reparatie of vervanging van witgoed (‘bijzondere bijstand’). Ook verstrekken gemeenten soms bijstand ter aanvulling op een te laag AOW. In de onderstaande figuur kunt u zien hoeveel personen vanaf de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering ontvangen vanaf 2011. Absoluut gezien is het aantal ouderen met een bijstandsuitkering sinds 2011 gestegen van 520 naar 850 in september 2018.

Er is geen eenduidige verklaring voor het groeiend aantal bijstandsontvangers vanaf de AOW-leeftijd. Eén mogelijke verklaring is dat sommige ouderen geen of minder pensioen hebben opgebouwd door langdurige armoede, werkloosheid of zelfstandig ondernemerschap (zzp’er). Een andere is dat met de vergrijzing ook het aantal ‘arme ouderen’ toeneemt. Het langer zelfstandig thuis wonen brengt ook kosten met zich mee zoals bijvoorbeeld onderhoud van het huis, woningaanpassingen, vervoer en levensonderhoud. Ook stijgende vaste lasten, hogere zorgkosten, het langer moeten rondkomen van enkel een AOW en/of lagere pensioenen kunnen eraan bijdragen dat meer ouderen een beroep doen op de (bijzondere) bijstand.