Maisteelt moet verduurzamen om de teelt te behouden


26-03-2018 JOURE – Er wordt door mensen buiten de landbouwsector vrij negatief naar de snijmaïsteelt gekeken met name vanwege de hoge uit- en afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. “De teelt kan bij een moeizame oogst snel gepaard gaan met bodemverdichting en dat werkt uit- en afspoeling in de hand”, aldus Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer aan Aeres Hogeschool. “Daarnaast blijft er dan water op het land. Bodemverdichting betekent voor de jaren nadien 10% tot 40% opbrengstderving. Snijmaïs wordt vaak gedurende een aantal jaren op dezelfde akker geteeld. Teeltrotatie zou al tot verbetering leiden. Boeren zouden ook geen maïs moeten pogen te telen op percelen die daar niet geschikt zijn.”

Aandacht voor het organische stofgehalte van het perceel is ook voor de teelt van snijmaïs belangrijk, stelt Van Os. “Het is ook van belang vanwege de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten en plagen, zeker nu het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat ingezet kan worden kleiner wordt.”

“Er zijn veel redenen om de teelt van maïs voor de melkveehouderijsector te behouden”, aldus Jos Groot Koerkamp van Limagrain. “Het is goed dat de sector zich daar voor inspant. Dit zeg ik niet alleen omdat we het zaad verkopen, maar omdat het een gewas is wat bij uitstek CO2 en methaan bindt. Daarnaast is maïs van grote waarde in het rantsoen van de Nederlandse, hoogproductieve koe.