LTO wil gebiedsgerichte aanpak rond Natura 2000-gebieden

09-08-2020 JOURE – LTO Nederland spreekt de zorg uit dat de nieuwe landelijke en al bestaande provinciale opkoopregelingen voor boeren rondom Natura 2000-gebieden elkaar weleens in de weg kunnen gaan zitten. LTO pleit voor een gebiedsgerichte aanpak in overleg met alle betrokkenen in de regio.

LTO is bang dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe landelijke aanpak, die naar verluidt in het laatste kwartaal van dit jaar in zal gaan, vooral gaat inzetten om bedrijven met een hoge depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden met voorrang op te kopen. Wanneer deze bedrijven stoppen of worden verplaatst, zal dat resulteren in de hoogste vermindering van de stikstofdepositie

De provincies werken sinds dit voorjaar met een eigen budget van 300 miljoen euro om vergelijkbare doelen te realiseren. “Er is wel overleg tussen het Rijk en de provincies, maar als landbouworganisatie dringen we er op aan dat de regelingen goed op elkaar worden afgestemd”, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving voor LTO.

“Er moeten niet willekeurig bedrijven worden uitgekocht, maar er zou in een groter gebied moeten worden gekeken naar een vorm van ruilverkaveling waarbij weilanden naast natuurgebieden nog wel extensief worden gebruikt. Dan blijft de grond beschikbaar voor de landbouw”, aldus Elshof. “LTO pleit ervoor om grond rond Natura 2000-gebieden zo goed mogelijk over te dragen aan de boeren die er wel op door willen. De aanpak zoals die eerder werd gebruikt bij landinrichtingsprojecten kan daarvoor wellicht bruikbaar zijn.”