LTO wil bij Schone Lucht Akkoord betrokken worden

15-02-2020 JOURE – Op 13 januari ondertekende minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord is vastgelegd hoe de overheid de luchtkwaliteit in Nederland wilt verbeteren. LTO Nederland pleit er in een reactie voor dat de sector nadrukkelijker betrokken wordt bij de maatregelen. Dit vergroot het draagvlak onder veehouders, vergroot de rechtszekerheid van te nemen maatregelen en leidt bovendien tot betere resultaten.

Veehouders willen verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot van fijnstof terug te dringen, maar kunnen alleen investeren in betere stalsystemen voor een lange termijn. Hierbij is aandacht voor de financiële uitgangspositie noodzakelijk. Voor versnelde verbetering in het stalklimaat helpt het als het Rijk bijdraagt aan de benodigde investeringen. De sector zet in op investeringen waarin naast reductie van emissie ook aspecten als dierenwelzijn, brandveiligheid, energie en klimaat meewegen. Voor versnelling van de reductie van de uitstoot is een consistent beleid noodzakelijk om de juiste keuzes voor de lange termijn te kunnen maken.

De pluimveesector werkt via een sectorplan aan de reductie van uitstoot van fijnstof tot de advieswaarden vanuit de WHO. Kern van het sectorplan is een generieke aanpak om primair de emissie van fijnstof te reduceren, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen waar de uitstoot het hoogst is. Hier is de meeste gezondheidswinst te behalen. Nu nog wordt er gerekend met standaardmodellen om de uitstoot te berekenen. LTO vraagt om experimenteerruimte waarbij de daadwerkelijke emissie van de stal gemeten wordt. Met real-time monitoring kan de veehouder zelf veel meer sturen op de emissies. Zo draagt de sector bij aan het succesvol terugdringen van de fijnstofemissies.