LTO Nederland wil met sectorbrede werkgroep zaken doen over stikstof

03-11-2019 JOURE – LTO Nederland wil een sectorbrede werkgroep opzetten waarin naast de betrokken LTO-vakgroepen alle partijen uit de primaire agrarische sector en alle groepen die de afgelopen tijd hun stem hebben laten horen, zijn vertegenwoordigd. Deze groep gaat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter aan de slag om partijen bij elkaar te brengen en richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tot een gezamenlijke gedragen koers met betrekking tot stikstof te komen. Vanuit dit contact moeten de agrarische sector, het ministerie LNV en de provincies consensus kunnen bereiken over werkbare en toekomstbestendige oplossingen voor de agrarische sector.

LTO Nederland ziet het als haar taak om ook in crisistijd in gesprek te blijven met de instanties die met wetgeving de regels bepalen waaraan de agrarische sector zich moet houden. LTO wil alle kanalen naar overheid, provincies en politiek open houden, maar de organisatie constateert dat dit in de stikstofcrisis alleen mogelijk is met één gesloten agrarisch front.

Betrokkenheid gewenst
Minister Schouten van LNV en het Interprovinciaal Overleg hebben zichzelf de deadline van 1 december opgelegd om meer duidelijkheid te verschaffen. De afgelopen weken is er volop contact geweest tussen LTO en het ministerie, en 31 oktober hebben Schouten en voorzitter Calon van LTO Nederland, opnieuw met elkaar gesproken over oplossingsrichtingen voor de land- en tuinbouw. De minister heeft daarbij nadrukkelijk aangedrongen op betrokkenheid van LTO als grootste belangenbehartiger van boeren en tuinders.

Belangrijke punten
Voor LTO zijn de voorgestelde koppeling tussen dier- en fosfaatrechten en ammoniak, de inname van latente ruimte en de 30% afroming bij extern salderen, zwaarwegende punten. LTO is bereid hiervoor juridische procedures te starten. Als het kabinet deze maatregelen doorvoert, is dat een inbreuk op het eigendomsrecht van agrariërs. Ook de andere 4 punten staan voor LTO nog steeds op de agenda.