LTO Landelijke stikstof update

24-03-2020 JOURE – Het coronavirus treft ook de voortgang in het stikstofdossier. Hieronder de stand van zaken vanuit het landelijke Landbouwcollectief.Het landelijk Landbouwcollectief (LC) heeft op 7 februari het laatste overleg met minister Schouten gehad. Daar is een aantal kleine stappen gezet en zijn (werk) afspraken gemaakt.

Werkgroepen
Daarna zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan. Zo zijn er drie groepen over melkveemaatregelen, is er één groep over Provinciaal Beleid actief en heeft een groep zich op het stikstofregistratiesysteem gestort. Apart van deze meer thematische groep vindt specifiek sectoraal overleg plaats vanuit POV en Nertsenhouderij. Binnenkort volgen er nieuwe telefonische overleggen waarbij de melkveemaatregelen, oplossing voor PAS-melders, weiden/bemesten en een registratiesysteem voor het borgen van de landbouwruimte aan de orde komen.Er zijn nog veel zaken waar onduidelijkheid over is. Vanuit het LC is het plan van aanpak “uit de gecreëerde stikstofimpasse” de leidraad.

Gebiedsgerichte aanpak
Provincies willen aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. Binnen het landelijke Landbouwcollectief is afgesproken dat hiervoor eerst uitgangspunten moeten worden vastgelegd. Binnen welke kaders moet de gebiedsgerichte aanpak gaan plaatsvinden? Dit kader wordt momenteel ontwikkeld.Na vaststelling in het LC, kunnen de provinciale landbouw allianties dit in hun eigen provincie gebruiken. Bij kaders moet u denken aan: het op orde brengen van de vergunningen, een goede analyse per gebied (wat zijn de cijfers en feiten), evenwicht in de maatregelen, integrale aanpak, vrijwilligheid en niet in de laatste plaats de gebiedsaanpak moet perspectief bieden aan de agrarische sector.

Beweiden en bemesten
MOB heeft in een spoedprocedure bij de rechtbank in Zwolle geëist dat de rechter beweiden en bemesten als vergunningsplichtig zou aanmerken. Deze zaak betrof een melkveehouderijbedrijf in de omgeving van Zwolle. LTO Noord heeft deze ondernemerjuridisch bijgestaan. De rechter vroeg op de zitting aan MOB welk spoedeisend belang er in deze zaak aan de orde was. MOB kon dat niet goed aangeven maar herhaalde slechts dat de rechter zou moeten bepalen dat beweiden en bemesten een vergunningsplichtige activiteit is.

Blijkbaar was MOB niet zeker van zijn zaak, want kort na de zitting heeft MOB gemeld de spoedprocedure in te trekken. Dit betekent dat beweiden en bemesten vergunningsvrij blijft totdat de rechtbank in de bodemprocedure uitspraak zal doen. MOB heeft namelijk de bodemprocedure niet ingetrokken. In meerdere provincies heeft MOB hierover rechtszaken aangespannen. De verwachting is dat de rechtbank de bodemprocedure pas na de zomer zal behandelen. Beweiden en bemesten kan tot die tijd zonder vergunning.De minister heeft aangegeven met een onderbouwing te zullen komen dat beweiden en bemesten vergunningsvrij kan blijven. Dat zal in de juridische procedures worden betrokken.

Openbaarheid gegevens PAS melders
Op 12 maart was er bij de Rechtbank in Groningen een regiezitting over het pleit van MOB om het Ministerie te bewegen om de persoonlijke gegevens (naam, adres en woonplaats) van PAS-melders publiekelijk te maken. De zitting ging vooral over de vraag van de rechter, hoe je een rechtszaak inricht waar sprake is van meer dan 3000 belanghebbenden. LTO Noord was aangesloten bij de zitting om scherp te letten op hoe met de privacy en de belangen van de landbouwkundige PAS-melders omgesprongen zou worden. Het standpunt van LTO Nederland en LTO Noord is dat privacy zwaarder weegt dan de wens van MOB en die gegevens dus niet gedeeld behoren te worden. Het lijkt er nu op dat de inhoudelijke behandeling van de kwestie voor een selectie van gevallen gaat plaatsvinden. LTO Noord houdt de vinger aan de pols en zal zich gelet op het grote belang voor een grote groep agrariërs, mengen in het inhoudelijke deel van dit proces.