LTO, FPG en BLHB positief over plan tot herziening van pachtstelsel

31-01-2023 JOURE – LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers in Nederland (BLHB) staan positief tegenover het voorstel van minister Adema van LNV om tot een herziening van het pachtstelsel te komen. Het voorstel dat hij vrijdag 27 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd is grotendeels in lijn met de contouren voor een herziening van het pachtstelsel dat door de drie organisaties is uitgewerkt.

LTO Nederland, FPG en BLHB hebben het kabinet al eerder opgeroepen om het pachtstelsel te herzien. De huidige pachtregelgeving sluit volgens hen niet meer aan op de wensen en behoeften van pachters en verpachters. Het huidige stelsel stimuleert vooral het aangaan van kortlopende pachtovereenkomsten waarmee de continuïteit van bedrijven niet geholpen is. Ook ontbreekt een stimulans om te investeren in duurzaamheid.

De organisaties hebben een kader voor de herziening van het pachtstelsel uitgewerkt in een notitie. Dit kader sluit goed aan bij de ideeën van de minister zoals geschetst in de brief aan de Tweede Kamer. LTO Nederland, FPG en BLHB zijn blij dat minister Adema hen ruimte wil geven om dat gezamenlijke voorstel verder uit te werken. De drie organisaties hopen voor de zomer van 2023 een uitgewerkt voorstel te kunnen presenteren. De intentie is om het voorstel ook samen met het NAJK uit te werken.

Woensdag 1 februari wordt in het commissiedebat Pacht ook het rapport “Onderzoek naar rendement regulier verpachte landbouwgrond, 1999-2020” besproken. Een tekortkoming aan het onderzoek is dat het belastingregime van de particuliere verpachter onderbelicht is, stellen LTO Nederland, FPG en BLHB. Onder de huidige belastingregels is voor particulieren in box 3 de vermogensbelasting veelal hoger dan de pachtopbrengsten. Dat is onrechtvaardig en belemmert particuliere investeringen in grond om te verpachten aan agrarische bedrijven.