Leden LTO meest bezorgd over generieke krimp veestapel en behoud latente ruimte

15-12-2019 JOURE – De LTO-leden hechten met name belang aan het voorkomen van generieke krimp van de veestapel, behoud van de latente ruimte en herijking van Natura 2000-gebieden. In een enquête spreekt 71% van de leden zich uit voor gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties als ze een duidelijk onderhandelingsdoel hebben. Minder dan 3 op de 10 van de leden staat achter hardere acties. Dat blijkt uit de consultatie van LTO Nederland over de belangenbehartiging rondom de stikstofimpasse. Bijna 5.000 leden hebben gebruik gemaakt van de gepersonaliseerde uitnodiging.

LTO heeft zich altijd hard uitgesproken tegen generieke krimp van de veestapel. Zowel de commissie Remkes als het kabinet zitten ook op deze lijn. Zij geven de voorkeur aan een gebiedsgerichte aanpak. Wat betreft de latente ruimte kan volgens LTO al vergunde stikstofruimte niet worden ingenomen. In de voorgestelde provinciale beleidsregels wordt de kabinetslijn van de gerealiseerde stalcapaciteit aangehouden. De vergunde ruimte moet volledig behouden blijven voor vereffening zodat bedrijven kunnen blijven ontwikkelen en verduurzamen. Al wordt de vergunde capaciteit door een boer op dit moment niet gebruikt, daar is wel in geïnvesteerd. Hiervoor is LTO ook bereid juridische procedures te starten.

Herijking van Natura 2000-gebieden
LTO wil ook dat de huidige Natura 2000-gebieden kritisch tegen het licht worden gehouden en is blij dat minister Schouten kritisch naar de positie en bescherming van Natura 2000-gebieden gaat kijken. Met een realistische generieke drempelwaarde kan 90% van de huidige stikstofimpasse worden opgelost. Dat geldt ook voor de circa 3000 boeren die onder het PAS geen vergunning konden aanvragen maar een melding moesten doen, aldus LTO. Eerder gaf minister Schouten aan ook zo’n drempelwaarde na te streven, maar de Spoedwet Aanpak stikstof geeft toch ruimte om per sector verschillende drempelwaardes te gaan hanteren. Een vergunningplicht voor beweiden en bemesten is voor LTO onacceptabel.

Demonstraties en acties
In oktober organiseerde LTO regionale protestacties nadat provincies eigen stikstofregels publiceerden die veel verder gingen dan de kabinetsinzet. Nu zijn er tussen kabinet en provincies uniforme provinciale beleidsregels afgesproken. LTO benadrukt het belang dat die regels ook daadwerkelijk uniform blijven. In de ledenconsultatie spreekt 71% van de leden spreekt zich uit voor gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties als ze een duidelijk onderhandelingsdoel hebben. Minder dan 30% van de leden staat achter hardere acties, waarbij ook die groep benadrukt dat de sympathie van de maatschappij moet worden vastgehouden. Acties moeten altijd een gericht doel dienen en binnen de wettelijke kaders worden georganiseerd.

Vervolg
Maandag 16 december worden de 7 punten van LTO Nederland en het rapport van het Landbouw Collectief opnieuw inzet van gesprek. De zaken waaraan de LTO-leden het meeste belang hechten zullen extra aandacht krijgen. Tachtig procent van de leden benadrukt dat het belangrijk is om bij de onderhandelingen zo veel mogelijk binnen te halen. Hiermee nemen zij afstand van de ‘alles of niets’-benadering.