Langetermijnverwachting melkprijs bedraagt 36 euro per 100 kilogram

31-05-2020 JOURE – Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2030 in op 36,00 euro per 100 kilogram melk. Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8 tot 10 jaar op basis van voorspellingen van de zuivelmarkt door de Agricultural Outlook van de Europese Unie en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Het deskundigenpanel bestaat uit vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research. Het panel heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. De gemiddelde melkprijs tot en met 2030 wordt door het panel ingeschat op 36,00 per 100 kilo melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief 9% btw. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorig jaar verwachte melkprijs.

De eerste jaren wordt een lager prijsniveau verwacht als gevolg van de marktverstoring door COVID-19, maar verder vooruitkijkend wordt een hoger niveau ingeschat. Tegelijkertijd verwacht het panel dat ook de kosten zullen stijgen door de inpassing van de klimaat-, biodiversiteits- en grondgebondenheidsdoelen op de melkveebedrijven. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden gehandhaafd.

De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking via een mestverwerkingsovereenkomst of vervangende verwerkingsovereenkomst extra kosten met zich meebrengt. Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 14 euro per kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.