Landelijke ganzen zomertelling

09-07-2019 JOURE – Zaterdag 21 juli vindt de jaarlijkse zomertelling van de ganzen plaats. Deze teldag vindt in het hele land gelijktijdig plaats. U bent van harte welkom om mee te tellen.

De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding en de omvang van de populaties standganzen. Dit is voor het beheer op zowel provinciaal als op landelijk niveau nodig.

Het ganzenbeleid en het daarmee samenhangende schadebeleid van de provincie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitkomsten van deze jaarlijkse tellingen. Het is voor de landbouwers van groot belang dat de aanwezige ganzen ook daadwerkelijk in de cijfers tot uiting komen, dus geteld worden.

Er is gekozen voor één landelijke teldag. Dit omdat ganzen provinciegrenzen kunnen overvliegen en zich niet gedurende het gehele zomerseizoen op dezelfde plaats bevinden. Met een simultane telling in de provincies kunnen gegevens uit verschillende provincies met elkaar worden vergeleken en kan een goede schatting worden gemaakt van het totale aantal ganzen in Nederland. De zomertelling ganzen vindt altijd plaats op de derde zaterdag van juli. In die tijd zit het broedseizoen er voor de meeste broedende ganzen op en vindt geen (vleugel)rui meer plaats. De vogels verzamelen zich, verliezen wat van hun schuwheid en zijn daardoor gemakkelijker te tellen dan eerder in het seizoen. Bovendien vindt nauwelijks trek plaats, zodat geen ‘vervuiling’ van de telgegevens ontstaat door wintergasten die worden meegeteld. Begin augustus kan de graanoogst al plaatsvinden, waardoor juist wel sprake kan zijn van verplaatsingen.

Zomerganzen maken in juli ’s ochtends vroeg en ’s avonds foerageervluchten maar verblijven midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen. De telling vindt plaats tussen 9:30 en 16:00 uur, waarbij vanwege standaardisatie bij voorkeur direct om 9:30 uur wordt gestart.

Om tot een breed gedragen telresultaat te komen is het belangrijk dat meerdere verschillende organisaties de tellingen verrichten. De Faunabeheereenheid nodigt daarom agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen, grote gemeentes en stadsecologen uit om te participeren in de tellingen. Ook statenleden en pers zijn uitgenodigd om mee te tellen. WBE’s coördineren en organiseren de tellingen. Wij vernemen graag van u indien u wilt deelnemen aan de telling zodat wij u in contact kunnen brengen met betreffende WBE. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar zltodrimmelen@zlto.nl.