Landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte heeft goed geopereerd

27-04-2019 JOURE – De landelijke crisisorganisatiewaterverdeling en droogte heeft tijdens de droge periode in 2018 succesvol en in goede samenwerking geopereerd. Alle partijen hebben waardering voor de manier waarop de afgelopen droogteperiode is aangepakt. Dat is de hoofdconclusie uit de Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018 die minister Van Nieuwenhuizen Van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

De evaluatie is in de periode van januari tot en met maart 2019 uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Berenschot en Arcadis en heeft betrekking op de crisisbeheersing tijdens de droogteperiode van 2018.De evaluatie gaat in op het functioneren van de crisisorganisatie voor waterbeheer tijdens de droge zomer van 2018. Het betreft een procesevaluatie, de evaluatie heeft geen betrekking op de tijdens de droogteperiode getroffen maatregelen.

Enquête
Op grond van een online-enquête werd vastgesteld dat bijna 90% van de betrokkenen de crisisbeheersing, alles overziend, als voldoende of goed waardeerde. Bijna 70% van de respondenten van de enquête vond de voorbereiding voldoende of goed en 90% van hen gaf aan voldoende of veel vertrouwen te hebben in de voorbereiding op een watertekort in de toekomst. Betrokken partijen in de crisisteams konden elkaar goed vinden, hebben met grote inzet goed samengewerkt en zijn gezamenlijk tot maatregelen en oplossingen gekomen. 

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling
Over de rol van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) oordelen Berenschot en Arcadis in hun evaluatie positief: de LCW functioneerde efficiënt en effectief in het verzamelen en analyseren van informatie. De door de LCW periodiek uitgebrachte Droogtemonitor werd als gezaghebbend ervaren. De bestuurlijke inrichting van het waterbeheer in Nederland is complex maar is goed ingebed in de landelijke crisisorganisatie. De oordeels- en besluitvorming binnen de crisisorganisatie waterverdeling en droogte sloten goed op elkaar aan. Er zijn in de evaluatie 6 aandachtspunten en 5 aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen vloeien direct voort uit de aandachtspunten. Van Nieuwenhoven zal deze samen met de betrokken crisisorganisaties en de relevante maatschappelijke partijen oppakken.