Landbouw moet stikstofruimte van krachtvoermaatregel alsnog leveren

22-08-2020 JOURE – Omdat de krachtvoermaatregel voor de melkveehouderij wordt geschrapt heeft het kabinet besloten om een deel van de stikstofruimte die ontstaat via de warme sanering varkenshouderij en die bedoeld was voor het structurele pakket na 2020, al dit jaar voor woningbouw en de wegenbouwprojecten in te zetten. Het gaat om stikstofruimte van 3,6 mol per hectare per jaar. Het kabinet zal dit compenseren in het landbouwdeel van de structurele aanpak. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Het effect van de warme sanering varkenshouderij staat pas in het voorjaar van 2021 vast. Dit betekent dat de voorgenomen stikstofruimte wat later beschikbaar komt, maar gezien de doorlooptijden van vergunningaanvragen en overige procedures levert dit naar verwachting geen belemmeringen op om de bouw zoals gepland door te laten gaan, stelt Schouten.

Wel is er sprake van een andere ruimtelijke verdeling dan het geval was geweest bij de veevoermaatregel. Daar staat tegenover dat de bouwdrempel die het kabinet voorzien heeft op heel Nederland betrekking zal hebben. Daar komt bij dat de saneringsmaatregel zich beter leent voor het vergunnen van structurele depositie dan de veevoermaatregel, die van tijdelijke aard zou zijn.

In het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering, dat nu door de Raad van State behandeld wordt, is een resultaatsverplichting en een systematiek van monitoring en bijsturing opgenomen, waarmee de aangekondigde depositiereductie gerealiseerd moet worden. Hiermee wordt gewerkt aan de verplichting om de landelijke staat van instandhouding te verbeteren totdat deze gunstig is.

In het wetsvoorstel is tevens de mogelijkheid opgenomen voor een bouwdrempel, om zo de knelpunten voor bouwprojecten met een geringe stikstofuitstoot weg te nemen. Onder voorbehoud van het advies van de Raad van State en het op te stellen nader rapport, verwacht Schouten dat het wetsvoorstel in september of oktober bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.