Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw J. van der Zee-Oudman

12-09-2019 HEERENVEEN – Vanavond ontving ontvangt mevrouw Janneke van de Zee-Oudman, geboren op 23 augustus 1944, uit Rottum een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Van der Zee wordt daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra spelde haar het bijbehorende versiersel op bij de jubileumviering van 50 jaar Raad van Kerken Heerenveen in de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen.

Van 1990 tot en met 1998 is mevrouw Van der Zee actief geweest in verschillende functies binnen de Hervormde Gemeente Heerenveen wijk ‘Oudeschoot-Oranjewoud’.

Zowel op bestuurlijk niveau (verschillende periodes als kerkenraadslid, c.q. wijkouderling en binnen het dagelijks bestuur moderamen van de kerk) als op het gebied waar kerk en samenleving elkaar raken.

Ook zat ze in een commissie voor het openstellen van een avondmaal voor kinderen en geeft ze leiding aan de zogenoemde tienerkerk. Daarnaast was ze medeorganisator en inspirator voor verschillende kerkdagen en zat ze in de zogenoemde bouwstenencommissie. Tevens nam ze het initiatief voor het liturgisch bloemschikken.

Van 2000 tot en met 2008 is mevrouw Van der Zee actief geweest in verschillende functies binnen de Hervormde Gemeente Heerenveen wijk ‘Oudeschoot-Oranjewoud’. Opnieuw als wijkouderling en later als bestuurslid van de Algemene Kerkenraad (AK) van heel Heerenveen. Zij zat in commissies die betrokken waren bij de activiteiten met betrekking tot het 250 jarig bestaan van de Skoattertsjerke en het schrijven van een nieuw beleidsplan. Daarnaast was ze jarenlang kerkvisitator.

Sinds 1991 is mevrouw Van der Zee lid van de Raad van Kerken Heerenveen e.o. en in 1992 werd ze hier secretaris. Ze heeft het logo van de Raad van Kerken ontworpen en maakt jaarlijks een jaarverslag met een activiteitenoverzicht van het afgelopen jaar. Ze is betrokken bij de Evensong-commissie en regelt het jaarlijkse pastores ontbijt. Ze was actief in een werkgroep voor terugkerende asielzoekers, bij de organisatie van verschillende Kerkendagen, voor de Pelgrimagetochten in Heerenveen e.o. en regelde ze een landelijk fietsestafette bij het 40-jarig bestaan van de Raad van Kerken. Ook maakte ze (namens de Raad van Kerken) deel uit van de Barones, een instelling waar mensen met vragen op het gebied van sociale en financiële problemen terecht kunnen.

Mevrouw Van der Zee is van 1983 tot en met 2010 actief geweest als vrijwilliger bij de handvaardigheidslessen op CBS het Kompas. Elke week verzorgde zij daar de handvaardigheidsles.

Al vanaf 2003 is mevrouw Van de Zee actief binnen de 4 mei commissie van de Raad van Kerken. Ze is intensief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten waarbij stil wordt gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Op de avond van 4 mei is mevrouw Van der Zee uiteraard ook aanwezig. Zo doet ze de verslaglegging van elke vergadering, verzorgt ze de uitnodigingen, heeft ze contact met gastsprekers en de beheerder van de kerk en draagt ze zorg voor de vormgeving van het programma. Ze verzorgt een deel van het programma en regelt een maaltijd voor de medewerkers na afloop van de generale repetitie.

Vanaf 2008 tot op heden is mevrouw Van der Zee actief als vrijwilliger bij de jaarlijkse kerstviering van de PKN Nederland, Trinitas te Heerenveen. Elk jaar zorgt ze er samen met haar man voor dat de zaal in Sportstad omgetoverd wordt in een geweldige kerstsfeer. Zij ontwerpt de aankleding van het podium, waarbij ze zeer zorgvuldig én creatief omgaat met het thema dat gekozen is voor die editie van Kerstnacht in Sportstad.

Al meer dan 30 jaar is mevrouw Van der Zee actief binnen de Bouwsteen “Geloof en creativiteit” van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Elk jaar exposeren de leden van “Geloof en creativiteit” hun werkstukken die gedurende het seizoen tot stand zijn gekomen aan de hand van een gezamenlijk gekozen thema. Deze expositie wordt tot stand gebracht door mevrouw Van der Zee. Ze zoekt stukken uit die qua kleur en thema bij elkaar passen en laat de individuele stukken tot hun recht komen binnen de expositie.

Tot slot is mevrouw Van der Zee al vanaf 1989 actief als commissielid van de Commissie Contact met Moslims. Vanaf het moment dat het contact tussen de lidkerken van de Raad van Kerken en twee Islamitische Verenigingen in Heerenveen vorm begon te krijgen heeft zij gewerkt aan de verbetering van het contact en de samenwerking van Christenen en Moslims in de Heerenveense samenleving. Zij regelt de notulen van kwartaal- of halfjaarlijkse besprekingen. Zij helpt met de organisatie van rommelmarkten voor oorlogsslachtoffers in Tsjetsjenië en voor slachtoffers van een aardbeving in Turkije. Mede door haar enthousiasme is er gedurende de laatste 5-6 jaren minstens eens per jaar een Grote Open Avond georganiseerd waarbij Christenen en Moslims elkaar rondom de tafel dialogisch en verenigd vonden rondom diverse onderwerpen.