Koninklijke onderscheiding voor de heer Cornelis Schuurman

30-06-2019 BALK – Afgelopen vrijdag kreeg de heer Cornelis Schuurman uit Balk een Koninklijke onderscheiding. De heer Schuurman werdt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra speldde hem het bijbehorende versiersel op tijdens zijn afscheidsreceptie als algemeen directeur van TintelTuin bij Taets Art and Event Park in Zaandam.

Inzet voor fusie tot TintelTuin BV
De heer Schuurman was van 1993 tot en met 2003 directeur van Samenwerkende Kinderdagverblijven Noord. Vanuit deze functie, alsmede de functie van directeur van de Organisatie Zaanse Kinderopvang (van 2003 tot en met 2008), werkte hij toe naar een fusie van beide organisaties tot TintelTuin BV. Dit om een gedegen en toekomstbestendige schaalomvang te realiseren waarmee de continuïteit van de kinderopvang in Amsterdam Noord en de Zaanstreek en omgeving op lange termijn is gewaarborgd.

Bijdrage aan ontwikkeling vak en branche
Binnen de sector kinderopvang hield de heer Schuurman zich in belangrijke mate bezig met de verdere ontwikkeling van het vak en van de branche. In methodische zin betrof dit onder meer de redactie van de bundels Pedagogisch Actief! (KDV en BSO). Inmiddels is hiervoor in 2013 een Handleiding Pedagogisch Actief ontwikkeld, inclusief instructieboeken voor pedagogisch medewerkers. De methode wordt landelijk gehanteerd bij meerdere kinderopvangorganisaties voor zowel de hele dagopvang als de buitenschoolse opvang. De heer Schuurman is mede-initiatiefnemer van de oprichting van de beroepsvereniging ‘Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang’ (PPINK).

Kinderopvang onderdeel emancipatie van kind met (taal)achterstand
De heer Schuurman ziet kinderopvang als onderdeel van de emancipatie van het kind met een (taal)achterstand. Hij stond aan de wieg van taalprogramma’s die de overgang naar het basisonderwijs juist voor (met name kansarme) kinderen veel soepeler laat verlopen. Ook in het brancheoverleg, dat mede door zijn initiatief tot stand kwam, vervulde hij een initiërende en stimulerende rol. Door kennisopbouw en uitwisseling leverde hij zo een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. De heer Schuurman was jarenlang lid van de redactieraad van het blad Beleid, Beheer, Management en Pedagogiek (SWP). Onderwerpen als de pedagogische interactievaardigheden of de taaltoets zijn gestimuleerd door de heer Schuurman.

Bijdrage in uiteenlopende netwerken voor betere opvang
Sinds 2008 is de heer Schuurman werkzaam als Voorzitter Raad van Bestuur van TintelTuin BV; een bijzonder netwerk van meer dan 70 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. De heer Schuurman was samen met enkele andere directeur-bestuurders na de Amsterdamse zedenzaak één van de initiatiefnemers van de Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA). Dit was de eerste lokale brancheorganisatie voor kinderopvang in Nederland. Jaar in jaar uit zat hij in allerlei werkgroepen, subgroepen en commissies voor betere opvang in de stad.

Ontwikkeling en realiseren ‘alles-in-één-scholen’ beleid
Mede door zijn inzet wordt er door de kinderopvangsector in Amsterdam steeds intensiever samengewerkt met onderwijs. Dit beleid, dat inmiddels door de stad als ‘Alles-in-één-scholen’ beleid is omarmd, is mede door de heer Schuurman geïnitieerd. Als bestuurder van TintelTuin heeft hij letterlijk gezorgd voor het realiseren van diverse alles-in-één-scholen. Maar als onbezoldigd belangenbehartiger voor kwalitatief goede opvang in de stad, heeft hij er ook mede voor gezorgd dat kinderen, ouders, scholen en kinderopvangorganisaties momenteel de vruchten plukken van de doorgaande ontwikkelingslijn.

Samenwerking op bestuurlijk en bilateraal niveau is verdienste van Schuurman
Dat kinderopvang en onderwijs op zoveel plekken überhaupt intensief samenwerken is, komt mede dankzij de inzet van de heer Schuurman. Zowel op bestuurlijk niveau waarbij samenwerking plaatsvindt tussen onder andere de gemeenten en BKA, of tussen het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO als onderwijsorgaan) en de BKA, als op bilateraal niveau tussen talloze individuele scholen en de BKA. In de samenwerking met de gemeente viel ook zijn betrokkenheid en inzet om gemeentelijk harmonisatie van VVE / Voorscholen met dagopvang onder de Wet Kinderopvang te realiseren op. De heer Schuurman heeft hierin een voortrekkersrol vervuld. De heer Schuurman stijgt met kop en schouders uit boven wat er van hem in deze functies werd verwacht.