Koersdocument voor nieuwe aanpak van natuurontwikkeling in Friesland

23-05-2019 JOURE – Negen Friese organisaties hebben de handen ineengeslagen om in de periode tot 2027 meer natuur in Friesland te realiseren, met hetzelfde budget en met grotere betrokkenheid van de gemeenschap. Na een eerste positieve reactie van Gedeputeerde Staten is de samenwerking ‘Natuer mei de Mienskip’ met de uitwerking aan de slag gegaan. Als resultaat daarvan ligt er nu een koersdocument. Daarin staat hoe de partijen de natuuropgave in Friesland gestalte wil geven. Op 10 juli komt het koersdocument aan de orde in de vergadering van de Provinciale Staten van Friesland.

Kenmerkend voor de voorgestelde aanpak is een bestuursmodel met een centrale rol van de partijen die het natuurnetwerk in Friesland gaan inrichten en beheren. Deze eindbeheerders nemen het initiatief tot natuurontwikkeling en behouden de regie. Eindbeheerders kunnen boeren zijn, particulieren en natuurorganisaties. 

Meer natuur voor hetzelfde geld
De nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat de eindbeheerders met elkaar bepalen hoe de natuurrealisatie tot stand komt en wie de natuur gaat beheren. Zo ontstaat er synergie tussen de partijen en begrip voor elkaar. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de behoeften die er zijn in een gebied, en kan er meer natuur worden gerealiseerd voor hetzelfde geld. Natuur vormt daarbij tevens een aanjager voor andere opgaven die er liggen, onder meer op het gebied van agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer en veenweide.

Budget
Voor de natuuruitbreiding in Friesland is een budget van 79 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan tot 2027 op basis van de bestaande inzichten en volgens de traditionele benadering maar circa de helft van de Friese natuurambitie ingevuld worden. Natuer mei de Mienskip pleit er voor om in Friesland de gehele opdracht te vervullen die er vanuit het Natuurnetwerk Nederland ligt. Het financiële tekort dat hierbij voorlag is dankzij gezamenlijke verdiepingsslagen van Natuer mei de Mienskip en de provincie én de cofinanciering uit andere bronnen inmiddels teruggebracht van 135 miljoen tot 45 miljoen euro. Natuer mei de Mienskip en de provincie gaan op zoek naar extra financiering om het gehele natuurnetwerk aan te leggen. 

Drie pilots
In het koersdocument wordt voorgesteld om de nieuwe werkwijze te toetsen aan de hand van 3 pilots, voor een periode van 2 jaar. Het gaat daarbij 2 gebiedspilots en de pilot ontwikkeling en implementatie van tools voor bestaande en nieuwe gebiedsprojecten. De 4 gebiedscommissies zullen nauw bij de pilots betrokken worden.