Kabinet trekt 1,3 miljard uit om veehouderijbedrijven te saneren of te verplaatsen

25-04-2020 JOURE – Het kabinet trekt de komende 10 jaar 5 miljard euro uit om de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden te verlagen. Daarbij wordt 1,3 miljard euro gereserveerd om bedrijven te stimuleren om te stoppen of het bedrijf te verplaatsen. Ook komen er subsidieregelingen om de veehouderij verder te verduurzamen. Minister Schouten streeft er naar om veehouderijbedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding te legaliseren. Ze houdt daarbij wel een slag om de arm omdat niet zeker is of daar juridisch in alle gevallen de mogelijkheid voor bestaat.

Schouten reserveert 1 miljard euro voor een stoppersregeling die begin 2021 worden opengesteld. Nadat bedrijven zich landelijk hebben aangemeld, zal een selectie plaatsvinden en wordt een lijst opgesteld van bedrijven die in aanmerking komen op basis van grootte of locatie. Het zal gaan om met name melkveehouderijen en naar schatting 150 tot 250 bedrijven. De veehouderijlocatie met de hoogste depositie komt als eerste in aanmerking voor deelname aan regeling. De regeling moet nog worden goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daarnaast is 270 miljoen euro extra beschikbaar voor de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen kunnen worden gehonoreerd. In eerste instantie was daarvoor 180 miljoen euro beschikbaar.

Verlaging van ruw eiwitgehalte in veevoer
Aan het ruweiwitgehalte in mengvoer en mogelijk ander krachtvoer voor melkvee wordt een maximum gesteld. Dit wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. Het streven is om de regeling per 1 september 2020 in te laten gaan. Voor de implementatie van veevoermaatregelen is de komende jaren 73 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dat geld zal worden ingezet voor coaches en voorlichting. Vanaf 2021 kan de sector met een eigen convenant komen en met nieuwe richtlijnen die de regeling overbodig kunnen maken.

Meer weidegang
Meer weidegang moet ook leiden tot stikstofreductie. Koeien werden in 2018 gemiddeld 1.648 uur per jaar geweid. De ambitie van het kabinet is een uitbreiding met 125 uren in 2021 en 250 uren vanaf 2022. Om dit te realiseren, wordt een mix van instrumenten ingezet. Daar is de komende jaren 3 miljoen euro voor gereserveerd.

Investeringssubsidie voor mest
Het kabinet wil stimuleren dat bedrijven regenwater opvangen van staldaken en erf om daarmee mest te kunnen verdunnen in een verhouding van één deel water op twee delen mest. Om drijfmest verdunt met regenwater uit te kunnen rijden, worden de regels voor mestuitrijsystemen aangepast. Ook komt er een innovatieprogramma mestaanwending. Voor mestverwerking wordt 15 miljoen euro uitgetrokken, bovenop de 33 miljoen euro die gereserveerd is in het Klimaatakkoord voor mestverwerking en de ontwikkeling van hoogwaardige kunstmestvervangers uit dierlijke mest.

Stalinnovaties en omschakelfonds
De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming is bedoeld voor innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken die emissiearm zijn. Uiterlijk eind 2025 zullen er per veesoort aangescherpte emissienormen voor ammoniak voor nieuwe stallen en renovaties gaan gelden. Voor bestaande stallen komt een overgangsperiode. Voor de periode 2023-2030 is 280 miljoen euro subsidie gereserveerd. Dit bedrag komt bovenop de 172 miljoen euro uit de Klimaatenvelop en de middelen voor de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het kabinet wil veehouderijen ook stimuleren om te schakelen naar een andere bedrijfsvorm of extensiever te worden. Hiervoor komt er een subsidiefonds van 175 miljoen euro.